XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

21.04.2017

W dniach 20-21 kwietnia 2017r. w Radoczy odbyło się XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Posiedzeniu przewodniczył Stanisław Sorys, Przewodniczący Komitetu Monitorującego, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

W ramach pierwszego bloku obrad zaprezentowano zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Kolejno, po omówieniu zmian w kryteriach wyboru projektów i przeprowadzeniu dyskusji podjęto uchwałę dla Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR.

Drugi dzień obrad dotyczył głównie zmian w kryteriach wyboru projektów – ZIT, obejmował prezentację kryteriów wyboru projektów i skutkował podjęciem uchwał dla:
1.Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauk
2.Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacji
3.Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja
4.Poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP dla Typu projektu B
5.Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT dla Typu projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz dla Typu projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych

Na zakończenie obrad zaprezentowano zaktualizowany Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a następnie
podjęto uchwałę w sprawie jego zatwierdzenia.

Do pobrania:

PROTOKÓŁ Z XIV POSIEDZENIA KM RPO WM na lata 2014-2020

FEPR-malopolska-C