Aktualizacja SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

31.05.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd  Województwa  Małopolskiego  uchwałą nr 836/17 w dn. 30 maja 2017 r. zaktualizował Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 .

Dokument wraz z załącznikami  jest dostępny na stronie RPO WM pod adresem:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/dokumenty/Szczegolowy-Opis-Osi-Priorytetowych-Regionalnego-Programu-dla-wojewodztwa-malopolskiego
Wykaz zmian, natomiast:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/38827/Wykaz_zmian_SZOOP_30052017.pdf
FEPR-malopolska-C