Nabór na stanowisko Asystenta/ki w Biurze Zarządu Stowarzyszenia

08.05.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko Asystenta/ki

w Biurze Zarządu Stowarzyszenia – 1 etat

I. KRYTERIA FORMALNE:

1. Obywatelstwo polskie
2. Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: administracja, zarządzanie, ekonomia, marketing bądź równorzędne studia podyplomowe,
3. Co najmniej 1 rok stażu pracy w administracji publicznej na podobnym stanowisku
4. Nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zero-jedynkowa).

II. WYMAGANIA DODATKOWE (będące przedmiotem oceny):

Niezbędne:

1. Podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce;
2. Znajomość podstawowych zasad z zakresu prawa pracy;
3. Komunikatywność;
4. Posiadanie kluczowych kompetencji i umiejętności pozwalających na wykonywanie zadań na stanowisku: umiejętność obsługi komputera (Excel, Word, PowerPoint);

Fakultatywne:

– dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie;
– znajomość podstawowych zagadnień związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym dot. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
– znajomość przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji;
– znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
– znajomość i ew. doświadczenie w praktycznym zastosowaniu ustawy prawo zamówień publicznych (przetargi, postępowania ofertowe);
– podstawowa znajomość regulacji dotyczących stowarzyszeń;

– umiejętność prawidłowego redagowania tekstów;
– dyspozycyjność;

Dodatkowym atutem będą:

– bardzo dobra organizacja pracy;
– samodzielność, inicjatywa;
– obowiązkowość, dokładność, systematyczność;
– zaangażowanie w wykonywane obowiązki, przedsiębiorczość, kreatywność;
– umiejętność szybkiego znajdywania informacji;
– umiejętność zarządzania informacją/ dzielenia się informacjami;
– umiejętność rozwiązywania bieżących problemów; umiejętność skutecznego działania pod presją czasu i odporność na stres;
– umiejętność budowania relacji z partnerami zewnętrznymi i wewnętrznymi;
– umiejętność pracy w zespole;
– wyczucie estetyczne w odniesieniu zarówno do przestrzeni Biura jak i przygotowywanych materiałów;

Uwaga: Po analizie przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, jedynie wybranych osób.

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1. Obsługa obiegu dokumentów zgodnie z regulaminami wewnętrznymi obowiązującymi w Biurze Zarządu,
2. Obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej Biura Zarządu, w tym elektronicznej skrzynki nadawczo-odbiorczej oraz łączenie rozmów telefonicznych,
3. Obsługa sekretarska biura Zarządu,
3. Pełnienie funkcji archiwisty, realizującego zadania w ramach archiwum zakładowego,
4. Współpraca z Głównym Księgowym oraz z Głównym Specjalistą ds. administracyjno – organizacyjnych,
5. Utrzymanie bieżącego kontaktu z sekretariatami Gmin Członkowskich Stowarzyszenia, Instytucji Zarządzającej, innych Instytucji Pośredniczących oraz Ministerstwem Rozwoju,
6. Planowanie i organizacja zaopatrzenia Biura w materiały biurowe oraz środki czystości,
7. Udzielanie podstawowych informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia,
8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Biura Zarządu Stowarzyszenia.

IV. WARUNKI PRACY I PŁACY:

– wymiar czasu pracy: 1 etat,
– wynagrodzenie zasadnicze z przedziału: 2.100 zł – 3.600 zł brutto miesięcznie (zależne od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji),
– praca biurowa z obsługą komputera i urządzeń biurowych w siedzibie Stowarzyszenia.

Budynek wyposażony w podjazdy i windy dla osób niepełnosprawnych. Na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych.
– planowane zatrudnienie: od dnia 1 lipca 2017r., na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony.

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA.

W Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV.
2. Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje.
3. Dokumenty potwierdzające staż pracy.
4. Oświadczenia wg załączonego wzoru (załącznik do ogłoszenia).

VII. ZASADY NABORU:

Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną (w przypadku załączników mile widziane będą skany dokumentów scalone w jeden plik pdf) na adres: biuro@metropoliakrakowska.pl do dnia 19 maja 2017r. do godziny 15.00.

Zgłoszenia przesłane po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.  Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

VII. TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH:

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 24-25 maja 2017r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie przy ul. Reymonta 20.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział
w rozmowach kwalifikacyjnych, drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy w terminie do dnia 5 czerwca 2017r.

Informacja o nazwisku kandydata wyłonionego na stanowisko Asystenta/ki będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w BiP najpóźniej do dnia 10 czerwca 2017r.

załącznik do ogłoszenia o pracę – Asystent

Pomoc techniczna