Lista projektów-Konkurs dla Poddziałania 10.1.1 Typ A oraz B przyjęta

21.06.2017

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPO WM na lata 2014–2020 w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.1 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – ZIT, Typ projektu: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego 20 czerwca 2017 roku Uchwałą nr 973/17 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach Poddziałania WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – ZIT, Typ projektu: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują się na liście rankingowej wniosków.

Poniżej w plikach do pobrania:
Lista projektów wybranych do dofinansowania
Informacja o skladzie KOP
pr-efs-malopolska