XV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

22.06.2017

W dniu 22 czerwca 2017r. w Krakowie w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”odbyło XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM).

Głównym celem posiedzenia było omówienie i zatwierdzenie Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WM na lata 2014-2020 za 2016 rok. Omówiono także modyfikacje kryteriów wyboru projektów dla Poddziałań, które zostały zatwierdzone przez członków Komitetu poprzez podjęcie stosownych uchwał dla:
1. Poddziałania 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR
2. Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP
3. Poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR
4. Poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR
5. Poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR
6. Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji
7. Poddziałania 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców dla Typu projektu A. programy przekwalifikowania pracowników przygotowujące do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych/ zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia
8. Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR dla Typu projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych i dla Typu projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych
oraz
Omówienie wspólnych kryteriów wyboru projektów dla niektórych działań oraz Poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 obejmujących wsparcie dla projektu zintegrowanego dotyczącego tworzenia regionalnego centrum popularyzowania nauki i innowacji oraz uchylenia Uchwały nr 23/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 12.2 Infrastruktura edukacyjna dla Typu projektu A. utworzenie regionalnego centrum popularyzowania nauki i innowacji, w ramach 12. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Infrastruktura społeczna.
FEPR-malopolska-C