Zmiana regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT

26.06.2017

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 20 czerwca 2017 r., uchwałą nr 970/17 dokonał zmiany Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.
W związku z aktualizacją Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS (załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju) istnieje konieczność dostosowania treści Regulaminu konkursu do zapisów ww. dokumentu.
W treści Regulaminu (Podrozdział 2.5 Wskaźniki i monitorowanie postępu rzeczowego projektu), przy wskaźnikach nowo dodanych do PI 9iv, dopisano adnotację „wskaźnik obligatoryjny o charakterze informacyjnym”. Dotyczy to następujących wskaźników:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie (wskaźnik obligatoryjny o charakterze informacyjnym),
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie (wskaźnik obligatoryjny o charakterze informacyjnym),
Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu (wskaźnik obligatoryjny o charakterze informacyjnym).
Analogiczna adnotacja została dodana przy opisie definicji wskaźników w Załączniku nr 6 Definicje wskaźników dla konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2 RPO WM 2014-2020.
Ww. wskaźniki mają jedynie dostarczać informacji na temat liczby utworzonych miejsc świadczenia poszczególnych rodzajów usług oraz liczby objętych nimi osób. Wskaźniki te mają charakter informacyjny i nie ma konieczności ustalania ich wartości docelowych.