Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

20.07.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (wersja 1.17) – Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. opublikowany 18 lipca 2017 r w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Zmieniona treść Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jest stosowana od dnia ogłoszenia komunikatu. Aktualna wersja dokumentu wraz z załącznikami została opublikowana w zakładce Prawo i dokumenty.

Nowa wersja dokumentu (1.17) zawiera zmiany w zakresie:

1. Dokumentu głównego:

  • Sektor Energetyki – wprowadzono zmiany porządkowe oraz dokonano realokacji środków UE z działania 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji na 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji.
  • Sektor Środowiska – w działaniu 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna wprowadzono nowy typ projektu. Ponadto dokonano realokacji środków UE z działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi i 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna na działanie 2.5 Poprawa środowiska miejskiego.
  • Sektor Transportu – w V osi priorytetowej Rozwój transportu kolejowego w Polsce doprecyzowano zapisy dotyczące maksymalnego poziomu dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu (100%) dla PKP PLK S.A. i PKP S.A. W działaniu 6.1 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach podniesiono poziom dofinansowania projektów transportu miejskiego z 75% do 85% ze względu na pojawiające się oszczędności w projektach.
  • Sektor Kultury – z uwagi na zmianę rozporządzenia pomocowego dla sektora kultury, dokonano zmiany o charakterze formalno-redakcyjnym.

2.Załącznika nr 4 – Tabele finansowe – naniesiono zmiany związane z realokacją 60 mln euro pomiędzy działaniami 1.6.1 oraz 1.6.2, a także 72 mln euro z działań 2.2 i 2.4 na działanie 2.5.
3.Załącznika nr 5 – Wykaz projektów zidentyfikowanych (pozakonkursowych) – wykaz uzupełniono o 3 nowo zidentyfikowane projekty. Ponadto zaktualizowano dane oraz usunięto 12 projektów, głównie z sektora energetyki.
4.Załącznika nr 6 – System oceny i wyboru projektów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – zniesiono ograniczenia dotyczące aktualizacji danych zawartych na Wykazie Projektów Zidentyfikowanych, zgodnie ze zmianami do horyzontalnych wytycznych w sprawie trybów wyboru projektów.

źródło: http://www.pois.gov.pl/Strony/wiadomosci/Nowa-wersja-Szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-Programu-Infrastruktura-i-Srodowisko-2014-2020-2022

Jednocześnie informujemy o aktualizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dotyczącej konieczności dostosowania wytycznych programowych do wytycznych horyzontalnych oraz do zmienionej ustawy Prawo zamówień publicznych. Najnowsza wersja Wytycznych będzie obowiązywać od dnia ogłoszenia komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

Z dokumentem można zapoznać się na stronie: http://www.pois.gov.pl/Strony/o-programie/dokumenty/Wytyczne-w-zakresie-kwalifikowania-wydatkow-w-ramach-Programu-Operacyjnego-Infrastruktura-i-Srodowisko-2014-2020-1

www.dreamsart.pl