XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

27.10.2017

W dniach 26-27 października 2017r. w Wysowej Zdrój odbyło XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM).
Podczas pierwszego dnia zgromadzeni członkowie Komitetu omówili modyfikacje kryteriów wyboru projektów dla Działań/Poddziałań, które zostały zatwierdzone poprzez podjęcie stosownych uchwał dla:
Poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw
Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja
Poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT
Poddziałania 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych
Działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej dla Typu projektu D. rozwój ośrodków edukacji ekologicznej
Poddziałania 7.2.1 Tabor kolejowy
Działania 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych
oraz omówiono nowe pakiety kryteriów wyboru projektów i po przeprowadzeniu dyskusji podjęto uchwały dla Poddziałań:
Poddziałania 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia
Poddziałania 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie
Drugi dzień obrad był kontynuacją zmian w kryteriach wyboru projektów uchwał dla Działań/Poddziałań:
Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa dla Typu projektu A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR
i nowych pakietów kryteriów wyboru projektów dla następujących Poddziałań:
Poddziałania 8.6.2 Programy zdrowotne dla Typu projektu B. Wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu
Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie w regionie dla Typu projektu A. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością
Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie dla Typu projektu E. Rozwój opieki długoterminowej.
https://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2015/06/FEPR-malopolska-C.jpg