XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

19.12.2017

W dniu 18 grudnia 2017r. w Krakowie odbyło XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM).

Obrady rozpoczęto od podjęcia uchwały w sprawie harmonogramu prac KM na 2018 rok. Kolejno zaprezentowano zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, propozycje zmian zostały zatwierdzone poprzez podjęcie stosownej uchwały.
W ramach bloku zmian w kryteriach wybory projektów zgromadzeni członkowie Komitetu omówili modyfikacje kryteriów wyboru projektów dla Działań/Poddziałań, które zostały zatwierdzone poprzez podjęcie stosownych uchwał dla:
Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki
Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
Poddziałania 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej
Poddziałania 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych
Poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT
Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT
Poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT
Poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych
Poddziałania 7.2.2 Linie kolejowe
Następnie  zaprezentowano nowe kryteria wyboru projektów, przeprowadzono dyskusję i podjęto uchwałę dla Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy (2018)
Na zakończenie obrad przedstawiono informację o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych na rok 2017.
https://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2015/06/FEPR-malopolska-C.jpg