WYBÓR WYKONAWCY USŁUG SZKOLENIOWYCH, KONSULTACYJNYCH I DORADCZYCH Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH DLA PRZEDSTAWICIELI BENEFICJENTÓW, REALIZUJĄCYCH PROJEKTY ZGŁOSZONE DO STRATEGII ZIT DLA KrOF PRZEZ OKRES OD DNIA PODPISANIA UMOWY DO 31.12.2018R.

25.01.2018

Zapytanie ofertowe nr SMK.40.1/1/2018
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia, nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wykonawcy usług szkoleniowych, konsultacyjnych i doradczych z zakresu prawa zamówień publicznych, które będą świadczone dla przedstawicieli beneficjentów projektów, zgłoszonych do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w zakresie realizacji tych projektów, przez okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.

I. ZAMAWIAJĄCY:
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
NIP 6762477784
KRS 0000514292
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie dla przedstawicieli beneficjentów, realizujących projekty zgłoszone do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, usług szkoleniowych, konsultacyjnych i doradczych, opracowanie opinii, materiałów, w tym katalogu dobrych praktyk, przygotowanie prezentacji i czynne uczestnictwo w spotkaniach oraz konsultacje telefoniczne i za pośrednictwem poczty elektronicznej, związanych z udzielaniem zamówień publicznych lub kontrolą procesu wydatkowania środków publicznych przy realizacji tych projektów, w związku z prowadzonymi przez Zamawiającego działaniami w ramach współpracy i wsparcia gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Spotkania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, poświęcone będą wspólnej analizie obszarów problemowych, wypracowywaniu wspólnego podejścia i modelowych rozwiązań w stosunku do określonych zagadnień z zakresu PZP, m.in.: kryteriów oceny ofert, warunków udziału wykonawców, konstruowania zapisów umów, podziału zamówienia na części, zasady konkurencyjności, orzecznictwa KIO itd.
Usługi szkoleniowe, konsultacyjne i doradcze będą świadczone, w zależności od potrzeb Zamawiającego, w formie ustnej lub pisemnej, drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź poprzez uczestnictwo w spotkaniach. Wykonawca będzie świadczył usługi osobiście we własnej siedzibie/miejscu zamieszkania lub siedzibie Zamawiającego lub w innych uzgodnionych miejscach, gdy będzie to uzasadnione koniecznością, rodzajem, bądź charakterem czynności.
Zamawiający zgłosi Wykonawcy potrzebę świadczenia usług, informując go o tym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w takim przypadku strony ustalą każdorazowo formę, miejsce i czas świadczenia usług, z tym że w sprawach określonych jako istotne Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia odpowiedzi w terminie do 3 dni roboczych, a w sprawach pilnych w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak w czasie nie krótszym niż 24 godziny od zgłoszenia.
Zamawiający przewiduje, iż osobami uprawnionymi do zgłaszania świadczenia usług, zgodnie z akapitem poprzedzającym, są pracownicy Biura Zarządu Stowarzyszenia oraz przedstawiciele Beneficjentów. Imienne zestawienie osób uprawnionych stanowić będzie załącznik do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany będzie do:
a) prowadzenia bieżących konsultacji i udzielania porad oraz odpowiedzi na pytania przedstawicieli beneficjentów, realizujących projekty wynikające ze Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Terytorialnego w terminach wyżej wyznaczonych.
b) uczestnictwa i ew. prowadzenia w uzgodnionych z Zamawiającym terminach narad, spotkań i warsztatów.
c) opracowania opinii, materiałów, w tym katalogu dobrych praktyk i prezentacji szkoleniowych oraz analizy przypadków.
Zamawiający przewiduje, że liczba godzin wypracowanych w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy 40 godzin zegarowych miesięcznie, z założeniem, że ilość ta może ulec zwiększeniu, w przypadku okresu zwiększonego natężenia pracy Stowarzyszenia Metropolia Krakowska jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie odpowiadające liczbie przepracowanych godzin w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym.
III. WYMOGI KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI USŁUGI:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci (osoby fizyczne, prawne a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Potwierdzeniem spełnienia warunku jest oświadczenie oferenta.
2. Posiadają kwalifikacje i doświadczenie wymagane do prawidłowego wykonania zamówienia tj. posiadają minimum wykształcenie wyższe na kierunku prawo, administracja, ekonomia lub pokrewne oraz 5-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w realizacji usług z zakresu prawa zamówień publicznych.
Potwierdzeniem spełnienia warunku wykształcenia jest oświadczenie, natomiast 5-letniego doświadczenia zawodowego w realizacji usług z zakresu prawa zamówień publicznych są referencje/umowa lub inny dokument równoważny.
3. W ciągu ostatniego roku zrealizowali minimum 300 godzin usług/doradztwa/szkoleń z dziedziny prawa zamówień publicznych.
Potwierdzeniem spełnienia warunku są referencje/umowa lub inny dokument równoważny.
IV. KRYTERIA WYBORU
Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie kryterium Cena brutto jednej roboczogodziny pracy – 100 %
C = (Cn/Co) x 100 x 100%
C – przyznane punkty w kryterium cena,
Cn – najniższa cena oferowana (brutto) spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Co – cena oferty ocenianej (brutto).
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony w pełnym zakresie formularz ofertowy – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego .
2. Wypełniony załącznik nr 1 do formularza ofertowego.
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta winna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego wraz z załącznikiem, podpisana, opieczętowana, zeskanowana (format .jpg albo .pdf) i następnie złożona drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@metropoliakrakowska.pl do dnia 1.02.2018r.
VIII. OCENA OFERT
1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do dnia 5.02.2018r. do godziny 15:30 na stronach internetowych Stowarzyszenia pod adresami:
https://metropoliakrakowska.pl/kat/zamowienia-publiczne
https://bip.malopolska.pl/metropoliakrakowska,m,272887,zamowienia-publiczne.html
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę.
IX. INFORMACJE DODATKOWE
1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Stowarzyszenia z tytułu złożenia swojej oferty cenowej. Stowarzyszenie nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia oferty.
2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu ani zapytaniem o cenę rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
Osoby odpowiedzialne za zapytanie po stronie Zamawiającego:
w kwestiach technicznych/organizacyjnych: Pani Beata Zięba, beata.zieba@metropoliakrakowska.pl
w kwestiach merytorycznych: Pani Julita Ewert, julita.ewert@metropoliakrakowska.pl

Załącznik nr 1 do zapytania nr SMK.40.1/1/2018 z dnia 25.01.2018r. – Formularz ofertowy

Pomoc technicznaZamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

PYTANIA I ODPOWIEDZI UZUPEŁNIAJĄCE:

  1. Czy w przypadku złożenia oferty przez spółkę osobową (spółkę partnerską) wymogi kwalifikacyjne, o których mowa w pkt III.2 należy odnosić do tej spółki, czy też do osób, którymi spółka ta dysponuje?

odp.: Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez każdą z osób, mających świadczyć usługi w ramach realizacji zamówienia, minimum wykształcenia wyższego na kierunku prawo, administracja, ekonomia lub pokrewne oraz 5-letnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe w realizacji usług z zakresu prawa zamówień publicznych.

Wprowadzone zmiany:

29.01.2018r. – dodanie pytania nr 1 wraz z odpowiedzią