INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU WYKONAWCY USŁUG SZKOLENIOWYCH, KONSULTACYJNYCH I DORADCZYCH Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH DLA PRZEDSTAWICIELI BENEFICJENTÓW, REALIZUJĄCYCH PROJEKTY ZGŁOSZONE DO STRATEGII ZIT DLA KrOF PRZEZ OKRES OD DNIA PODPISANIA UMOWY DO 31.12.2018R.

05.02.2018

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

dotyczącego wyboru wykonawcy usług szkoleniowych, konsultacyjnych i doradczych z zakresu prawa zamówień publicznych, które będą świadczone dla przedstawicieli beneficjentów projektów, zgłoszonych do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w zakresie realizacji tych projektów, przez okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku postępowania  został wybrany:

Pan Maciej Gnela , ul. Brzozowa 48, 32-091 Michałowice

Uzasadnienie wyboru:
Wyłoniona w/w osoba spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w zapytaniu ofertowym i przedstawiła najkorzystniejszą ofertę względem zawartych w zapytaniu kryteriów.

Pomoc techniczna

Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.