XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

20.03.2018

W dniu 19 marca 2018r. w Krakowie odbyło XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM).

Obrady otworzył Stanisław Sorys Przewodniczący Komitetu Monitorującego, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.
Po prezentacji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 podjęto uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr 55/17 Komitetu Monitorującego RegionalnyProgram Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
W ramach bloku zmian w kryteriach wybory projektów zgromadzeni członkowie Komitetu omówili modyfikacje kryteriów wyboru projektów dla Działań/Poddziałań, które zostały zatwierdzone poprzez podjęcie stosownych uchwał dla:
Poddziałania 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju
Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP dla Typu projektu A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce
Działania 4.2 Eko-przedsiębiorstwa
Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR
Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR
Poddziałania 7.2.2 Linie kolejowe
Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej dla Typu projektu B. Działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej prowadzone na poziomie regionalnym
Działania 13.1 Wsparcie realizacji RPO WM
Kolejno przedstawiono Sprawozdanie dotyczące opłat za zarządzanie faktycznie wypłaconych w poprzednim roku dla podmiotów wdrażających instrumenty finansowe w ramach RPO WM
Obrady zakończono Prezentacją zmian w Planie Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 i podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Ewaluacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

https://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2015/06/FEPR-malopolska-C.jpg