Zapytanie ofertowe – wybór wykonawcy usługi – Organizacja wizyty studyjnej w „Città metropolitana di Milano”

06.03.2018

SMK.40.1/4/2018
ZAPYTANIE OFERTOWE
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – wykonawcy usługi polegającej na: Organizacji wizyty studyjnej w terminie 10.04 – 13.04.2018r. do Mediolanu dla przedstawicieli gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, mającej na celu zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami w zakresie tworzenia i funkcjonowania „Città metropolitana di Milano”

UWAGI, SPROSTOWANIA:

2. 13.03.2018r.:

1). pyt.: kryterium koszt wyżywienia :
jeżeli liczyć zgodnie ze wzorem i cena oferty badanej w zakresie wyżywienia to np. 500 zł , a cena najwyższa to 1000 zł , to mamy :
CW = 1000/500*10 = 20 punktów – to przeczy temu, że maksymalnie jest 10 pkt w tej kategorii, więc najprawdopodobniej jest jakiś błąd

odp.: Sposób oceny w kryterium pozostaje bez zmian – maksymalnie będzie można uzyskać 10 pkt. Zaszła oczywista omyłka pisarska w zakresie obliczeń matematycznych. W ocenie Zamawiającego nie wpływa to na sposób przygotowania oferty.

Zaproponowana metodyka oceny wartości merytorycznej w obszarze Rozdział X. pkt 4) pozostaje bez zmian, przy czym na skutek złożonego zapytania od jednego z zainteresowanych wykonawców, Zamawiający uznał, że błąd w wymienionym obszarze, chociażby oczywisty, nie prowadzi do pożądanego skutku tj. przyznania 10 punktów dla oferty najkorzystniejszej w tym obszarze, tylko promuje tych wykonawców którzy zaproponują najniższą wartość świadczenia.

W związku z powyższym Zamawiający prostuje swoją pomyłkę w Rozdziale X. pkt 4) w ten sposób, że sformułowanie:
„Cw =  (Cnw/Cow) x 10”
brzmi w chwili obecnej
„Cw =  (Cow/Cnw) x 10”

W związku z powyższym nie widzimy podstaw do dokonywania innych korekt ani przesunięć czasowych na złożenie ofert.

2). pyt.: Napoje do posiłków – nie zostało określone jakie – kawa/herbata? woda , soki, wino ?

odp.:  Napoje do posiłków : propozycja oferenta – menu nie podlega ocenie. Uwaga: cena wyżywienia wyższa = cena łączna oferty wyższa, co przekłada się na punktację.

3). pyt.: Pkt. 5 mówi, że można złożyć jedną ofertę zawierającą do 3 hoteli do wyboru – do trzech – czyli rozumiem, że można podać jeden albo nie podać w ogóle , bo określona została tylko maksymalna ilość jaką należy podać. Czy taki był zamysł?

odp.: Mając na uwadze wymóg 3 propozycji hoteli do wyboru Zamawiający może mieć z czego wybierać, ew. zaakceptować jedną propozycję, zatem minimalnie 1

4). pyt.: Restauracje – czy należy podać w ofercie ? Czy ma być jedna, czy kilka, czy dowolność?

odp.: Minimum 2 restauracje – na 2 obiady (w różnych restauracjach – Rozdział III ust. 3 pkt. 5 lit b) i 2 kolacje. Aby usprawnić weryfikację  spełnienia warunku lokalizacji restauracji można wskazać ich nazwy.

1.W dniu 9.03.2018r. dokonano modyfikacji formularza oferty:

Dodano pozycję: Koszt wyżywienia jednego uczestnika poza hotelem (w pkt 1, akapit drugi)

I. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
NIP 6762477784
KRS 0000514292
Tel.: 12 341 85 12

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na organizacji wizyty studyjnej w terminie 10.04 – 13.04.2018r. do Mediolanu dla przedstawicieli władz gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, mająca na celu zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami w zakresie tworzenia i funkcjonowania „ Città metropolitana di Milano ”, dotyczącymi w szczególności:
1) Zarządzania obszarami metropolitarnymi (np. powołanie i organizacja prac związku metropolitalnego, budżet, realizowane projekty, plany rozwoju, mechanizmy podejmowania decyzji),
2) transportu i mobilność (np. narzędzia zarządzania zintegrowanym transportem, zrealizowane/planowane do realizacji projekty: ścieżki rowerowe, zintegrowane węzły przesiadkowe, informacja pasażerska, system roweru miejskiego, budowa linii tramwajowych lub metra)
3) realizacji zasady zrównoważonego rozwoju oraz koncepcji Smart City,
a także historii, tradycji i kultury obszaru Città metropolitana di Milano .

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. W wizycie studyjnej ze strony Stowarzyszenia Metropolia Krakowska uczestniczyć będzie 16 osób.
2. Termin wizyty studyjnej: 10.04 – 13.04.2018r.
Uwaga!
Zamawiający informuje, iż nie ma możliwości zmiany terminu wizyty
Spotkania o charakterze studyjnym z przedstawicielami Città metropolitana di Milano Zamawiający organizuje we własnym zakresie.
3. W ramach niniejszego zamówienia oraz podanej ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest zorganizować wizytę studyjną obejmującą:
1) Rezerwację i zakup biletów samolotowych – przelot w obie strony na trasie Kraków-Mediolan -Kraków
Przelot do Mediolanu zaplanowany w ten sposób, aby zakwaterowanie w hotelu nastąpiło maksymalnie do godziny 22:00. Wyłącznie lot bezpośredni. Po 1 szt. bagażu podręcznego i rejestrowanego dla każdego z uczestników.
2) opiekę pilota/koordynatora ze znajomością języka włoskiego przez cały czas trwania wyjazdu (obecność przedstawiciela biura oferenta od momentu spotkania na lotnisku, przez cały czas pobytu na miejscu do czasu powrotu, tj. w dniach 10-13 kwietnia 2018r.)
3) prywatny transfer na miejscu na trasie lotnisko-hotel-lotnisko oraz na spotkania studyjne klimatyzowanym minibusem (max 16 uczestników + pilot, kierowca i tłumacz oraz ew. przewodnik) – gotowość/dyspozycyjność minibusa wraz z kierowcą do 4h w godzinach przedpołudniowych w dniach 11 i 12.04.2018r. – dokładne godziny gotowości zostaną określone w trybie roboczym po zawarciu umowy.
4) 3 noclegi w hotelu o minimalnym standardzie *** w pokojach jednoosobowych z łazienkami (3 noclegi), zlokalizowanym w ścisłym centrum miasta, w obszarze określonym na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Uwaga!
Hotel musi być wybudowany, albo po generalnym remoncie w okresie nie dłuższym niż 15 lat od daty publikacji niniejszego zamówienia oraz musi być zlokalizowany w otoczeniu gwarantującym wypoczynek (np. nie w pobliżu węzłów drogowych, nie nad dyskoteką, nie obok zakładu emitującego hałas).
5) wyżywienie:
a) 3 x śniadania, inne niż kontynentalne, w tym minimum jedno danie gorące (typu: jaja sadzone, jajecznica, jaja gotowane, omlet z dodatkami, parówki, smażony boczek, szynka, kiełbasa, małe pulpeciki z mięsa cielęcego lub drobiu) dla 16 osób w restauracji hotelu zakwaterowania, w formie bufetu szwedzkiego – w dniach 11, 12 i 13.04.2018r.;
b) 2 x lunch 3-daniowy z napojami (przystawka lub zupa, danie główne, deser) dla 16 osób w 2-ch różnych restauracjach – w dniach 11 i 12.04.2018r.
c) 1 x kolacja 3-daniowa z napojami dla 16 osób (przystawka lub zupa, danie główne i deser) – w dniu 11.04.2018r.
d) 1 x kolacja uroczysta 3-daniowa z napojami (przystawka lub deser, zupa, danie główne) wraz z menu lokalnym po kolacji dla 18 osób (w tym 2-je gości) w sali wyodrębnionej jedynie dla uczestników w dniu 12.04.2018r.
Uwaga!
Dot. b), c), d):
Wszystkie restauracje muszą być zlokalizowane poza miejscem zakwaterowania i znajdować się w obszarze określonym na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Serwowanie do stołu, przy udziale co najmniej 2 kelnerów. Gramatury potraw, muszą wynosić minimalnie:
– Porcja zupy: 300ml
– Przystawka: 100g
– Porcja mięsa: 100g
– Porcja dodatku skrobiowego (np.: ziemniaki/ryż/makaron): 200g
– Porcja surówki lub warzyw gotowanych: 200g
– Deser: 120g
6) opiekę tłumacza podczas spotkań studyjnych (nie może to być ta sama osoba co pilot/koordynator)
7) zapewnić urządzenia do zdalnego kontaktu z uczestnikami – słuchawki – w trakcie wizyt studyjnych i oprowadzania/zwiedzania po obiektach kultury dla wszystkich uczestników z minimalnym zapasem 5 szt. na wypadek awarii.
8) program merytoryczno-historyczny (w godzinach popołudniowych w dniach 11 i 12.04.2018r.), zrealizowany wg. „Koncepcji realizacji części merytoryczno-historycznej”, nawiązującej do celu wizyty studyjnej. Program odbędzie się poza spotkaniami studyjnymi, w jego realizacji będzie uczestniczył polskojęzyczny przewodnik lokalny (nie może to być ta sama osoba co pilot/koordynator). Program ma zawierać również koszty wstępów do zwiedzanych obiektów.
9) ubezpieczenie KL min. 10 000 euro, NNW min. 2000 euro, bagaż min. 200 euro
10) ewentualne opłaty dodatkowe, w szczególności opłata klimatyczna, i inne opłaty drogowe, parkingowe oraz za wjazd do miast zostaną naliczone i opłacone przez wykonawcę;
4. Zamawiający przekaże imienną listę uczestników wizyty studyjnej, wraz z ich danymi personalnymi najpóźniej na 7 dni przed terminem realizacji zamówienia.
5. Wszystkie koszty związane z niniejszym zamówieniem, powinny być uwzględnione w cenie złożonej oferty.
6. W przypadku niezrealizowania części zamówienia zastrzega się, że za usługę wycenioną lecz niewykonaną nie przysługuje wynagrodzenie.

IV. RAMOWY PROGRAM WYJAZDU STUDYJNEGO:

1 dzień – 10.04.2018r.
Zbiórka uczestników na lotnisku w Krakowie. Przelot do Mediolanu. Transfer lotnisko-hotel. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg

2 dzień – 11.04.2018r.
Śniadanie. Wizyta studyjna. Obiad. Program merytoryczno-historyczny. Kolacja. Nocleg.

3 dzień – 12.04.2018r.
Śniadanie. Wizyta studyjna. Obiad. Program merytoryczno-historyczny. Kolacja uroczysta. Nocleg.

4 dzień – 13.04.2018r.
Śniadanie. Transfer hotel-lotnisko. Przelot do Krakowa.

V. TERMIN REALIZACJI USŁUGI
10.04.2018r.- 13.04.2018r.

VI. WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego (dopuszcza się sumowanie doświadczenia – np. w przypadku zmiany nazwy/przekształcenie firmy), w tym minimum 4-krotnej samodzielnej organizacji wyjazdów dla grup zorganizowanych – impreza trwająca 2 pełne doby na miejscu, odpowiadających swoją wartością i programem (organizacja przelotu, noclegu, wyżywienia, zwiedzania, transportu na miejscu) usługom stanowiącym przedmiot zamówienia oraz wykazanie, że zostały one wykonane należycie. Co najmniej dwa ze wskazanych wyżej wyjazdów były pilotowane/ koordynowane przez proponowanego pilota/koordynatora.
Uwaga!
W przypadku ofert konsorcjów zastrzega się, aby każdy członek wykazał się w/w doświadczeniem.

VII. WYMOGI KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI USŁUGI
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie – zrealizowali, a w przypadku usług ciągłych, realizują samodzielnie w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia co najmniej 4 usługi w zakresie organizacji wyjazdów dla grup zorganizowanych – impreza trwająca 2 pełne doby na miejscu, odpowiadające swoją wartością i programem (organizacja przelotu, noclegu, wyżywienia, zwiedzania, transportu na miejscu) usługom stanowiącym przedmiot zamówienia oraz wykażą, że zostały one wykonane należycie. Co najmniej dwa ze wskazanych wyżej wyjazdów były pilotowane/ koordynowane przez proponowanego pilota/koordynatora ;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej – zamawiający uzna za spełniony, warunek w przypadku gdy wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
5) gotowość do osobistego stawienia się pilota/koordynatora wizyty w siedzibie zamawiającego w kolejnym dniu roboczym od zgłoszenia potrzeby przez Zamawiającego, celem uzgadniania szczegółów realizowanej usługi – należy złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie
2. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
3. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawcy mają złożyć następujące dokumenty:
1) Kserokopię aktualnego wpisu do ewidencji organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zgodnie z właściwymi postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r., nr 223, poz. 2268 z późn. zm.) ze wskazaniem zasięgu terytorialnego wykonywania działalności obejmującej miejsce wycieczki, poświadczoną za zgodność z oryginałem.
2) Kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, aktualnej polisy ubezpieczeniowej.
3) Wykaz usług zrealizowanych w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie organizacji wyjazdów dla grup zorganizowanych – impreza trwająca 2 pełne doby na miejscu, odpowiadających swoją wartością i programem (organizacja przelotu, noclegu, wyżywienia, zwiedzania, transportu na miejscu) usługom stanowiącym przedmiot zamówienia – potwierdzonych referencjami, które należy przedłożyć w przypadku ew. prośby Zamawiającego, wykaz powinien zawierać: nazwę zamawiającego, termin wykonania usług, rodzaj i zakres świadczonych usług, kwotę brutto za wykonaną usługę.
4) Oświadczenie o gotowości osobistego stawienia się pilota/koordynatora wizyty w siedzibie zamawiającego w kolejnym dniu roboczym od zgłoszenia potrzeby przez Zamawiającego, celem uzgadniania szczegółów realizowanej usługi.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna zawierać dane identyfikacyjne wykonawcy: nazwę (firmy), adres, nr telefonu, e-mail nr REGON, nr NIP (jeśli dotyczy),
2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w zgodzie z art. 78 Kodeksu cywilnego, w języku polskim. Oferta musi być sporządzona zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII. ust. 3 pkt 1) – 4) niniejszego zapytania cenowego.
W przypadku ich braku, bądź złożeniu dokumentów nie potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oferta wykonawcy nie będzie rozpatrywana.
4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty w formie opisowej „Koncepcję realizacji części merytoryczno-historycznej” (realizowanej w godzinach popołudniowych w dniach 11
i 12.04.2018r.), nawiązującej do realizacji celu wizyty studyjnej .
„Koncepcja realizacji części merytoryczno-historycznej” powinna zawierać wyszczególnienie:
–  odwiedzanych miejsc wartych uwagi w kontekście celu wizyty studyjnej, opisanego szczegółowo w Rozdziale II – wizyta w każdym z miejsc musi być poparta zwięzłym uzasadnieniem, uprawdopodobniającym że wizyta będzie miała walor poznawczy, istotny dla uczestników spotkania
–  zwiedzanych miejsc i obiektów wraz z opisem celu ich zwiedzania
Ilość i wzajemna odległość obiektów zaproponowanych do odwiedzenia/zwiedzania oraz czas ich zwiedzania powinny być dostosowane do zaplanowanych w każdym z w/w dni 4-godzinnych wizyt studyjnych. Zaproponowany program powinien być na tyle elastyczny, aby mógł być dostosowany do planowanych wizyt studyjnych.
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą do 3 hoteli do wyboru (w ramach zaproponowanej ceny), obejmującą realizację całego przedmiotu zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
6. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn., ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy .
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Cenę oferty należy wskazać w Formularzu oferty (Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego) ze wskazaniem wartości netto i kwoty podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień składania ofert.
10. Wartość netto oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmuje wykonanie usługi, wszystkie koszty oraz świadczenia, niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszącymi.
11. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia, kwota wynagrodzenia netto zostanie powiększona o kwotę podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień wystawienia faktury. Zmiana stawki podatku VAT nie wymaga zmiany Umowy.
12. Cena oferty winna być wyrażona w PLN, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana lub złożona do dnia 14 marca 2018 r. do godz. 8.30 w zamkniętej kopercie do sekretariatu Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, wejście LE od ul. Reymana, III piętro (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00)
2. Koperta winna być zamknięta, opatrzona nazwą i adresem oferenta, nazwą Zamawiającego oraz z dopiskiem;
„OFERTA – Organizacja wizyty studyjnej. Nie otwierać przed dniem 14.03.2018r. do godz. 10:00”.
3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zwraca się niezwłocznie.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków w dniu: 14.03.2017r. o godz. 10:00.

X. KRYTERIA WYBORU
Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie następujących kryteriów oceny:

1) Cena
C= (Cn/Co) x 50
C – przyznane punkty w kryterium cena,
Cn – najniższa cena oferowana (brutto) spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Co – cena oferty ocenianej (brutto).

W kryterium Cena Wykonawca może otrzymać maksymalnie 50 pkt.

Uwaga: Ocenie podlegać będzie cena brutto za całość usługi (cena oferty) zaproponowania przez Wykonawcę.

2) Dodatkowe usługi pilotowania/koordynowania przez zaproponowanego pilota/koordynatora wyjazdów dla grup zorganizowanych – impreza trwająca 2 pełne doby na miejscu, odpowiadających swoją wartością i programem (organizacja przelotu, noclegu, wyżywienia, zwiedzania, transportu na miejscu) usługom stanowiącym przedmiot zamówienia – tj. każda usługa powyżej 2 usług pilotowana/koordynowana przez proponowanego pilota/koordynatora – 3 pkt-y za każdą dodatkową usługę w ciągu 3 ostatnich lat, nie więcej niż 2 dodatkowe usługi.

W kryterium Dodatkowe usługi pilotowania/koordynowania Wykonawca może otrzymać maksymalnie 6 pkt.

3) Specyfikacja minibusa, tj. którym odbywał będzie się prywatny transfer na miejscu na trasie lotnisko-hotel-lotnisko oraz na spotkania studyjne.
Punkty w kryterium Specyfikacja minibusa przyznawana będą w następujący sposób:
gdy minibus, o którym mowa w Rozdziale III ust 3 pkt 3 niniejszego zapytania, będzie:
a) spełniał kryteria środowiskowe wg. normy „Euro 6” – 2 pkt.
b) posiadał fabrycznie zamontowane pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów – 2 pkt

W kryterium Specyfikacja minibusa Wykonawca może otrzymać maksymalnie 4 pkt.

4) Koszt wyżywienia jednego uczestnika poza hotelem
W kryterium Koszt wyżywienia jednego uczestnika poza hotelem punkty przyznawane będą na podstawie kosztu wyżywienia jednego uczestnika poza hotelem.
Przez wyżywienie poza hotelem rozumie się dwa obiady i dwie kolacje w zaproponowanych restauracjach.

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Cw =  (Cnw/Cow) x 10
Cw – przyznane punkty w kryterium cena wyżywienia jednego uczestnika,
Cnw – najwyższa cena wyżywienia uczestnika oferowana (brutto) spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Cow – cena wyżywienia uczestnika w oferty ocenianej (brutto).

W kryterium Koszt wyżywienia jednego uczestnika poza hotelem Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt.

5) Doświadczenie pilota/koordynatora
Punkty w kryterium Doświadczenie pilota/koordynatora przyznawana będą w następujący sposób:
Pilot/koordynator z certyfikowanym językiem włoskim CILS lub CELI o poziomie co najmniej:
B1– 5 pkt
albo
C1 lub C2 – 10 pkt
dodatkowe 5 pkt w przypadku, gdy pilot/koordynator jest absolwentem studiów kierunku filologii włoska – italianistyka.

W kryterium Doświadczenie pilota/opiekuna Wykonawca może otrzymać maksymalnie 15 pkt.

6) Zaproponowane udogodnienia/pomoce, inne niż słuchawki (np. multimedia, informatory, systemy teleinformatyczne ), mające na celu sprawną organizację: wizyty studyjnej oraz kontaktu z uczestnikami wizyty
W kryterium Zaproponowane udogodnienia/pomoce punkty przyznawane będą w następujący sposób: każde udogodnienie po 1 pkt – od 1 pkt do 5 pkt

W kryterium Zaproponowane udogodnienia Wykonawca może otrzymać maksymalnie 5 pkt.

7) Koncepcja realizacji części merytoryczno-historycznej, nawiązującej do realizacji celu wizyty studyjnej, określonego w ust. II.
Ocena przeprowadzona będzie na podstawie informacji zawartej w załączonej do oferty „Koncepcji realizacji części merytoryczno-historycznej” w formie opisowej. Zamawiający przyzna:
a) po 1 pkt za wizytę w miejscach wartych uwagi w kontekście celu wizyty studyjnej. Wizyta w każdym z miejsc musi być poparta zwięzłym uzasadnieniem. Minimum dwa miejsca w dniu 11 i 12 kwietnia. – max. 8 pkt
Przez zwięzłe uzasadnienie Zamawiający rozumie uprawdopodobnienie, że wizyta będzie miała walor poznawczy, istotny dla uczestników spotkania, tj. osób zarządzających podstawową jednostką samorządu terytorialnego, do obowiązków których należy w szczególności realizacja zadań określonych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2017 r, poz. 1875 ze zm).
b) po 1 pkt za wizytę w miejscach o istotnym znaczeniu historyczno-kulturalnym w dniu 11 i 12 kwietnia. Wizyta w każdym z miejsc musi być poparta zwięzłym uzasadnieniem – max. 2 pkt
Przez zwięzłe uzasadnienie Zamawiający rozumie uprawdopodobnienie, że wizyta trwająca co najmniej 60 minut (z czego przy najmniej 1/3 przeznaczonego czasu będzie objęte komentarzem przewodnika), odbędzie się w miejscu stanowiącym o swojej doniosłości historyczno – kulturalnej dla obszaru co najmniej Città metropolitana di Milano.

W kryterium Koncepcja programu Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt.

Ostateczną liczbą punktów danej oferty będzie suma punktów uzyskanych w/w kryteriach.
Łączna liczba punktów zaokrąglona będzie do 2-ch miejsc po przecinku.

XI. OCENA OFERT
1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do dnia 19.03.2018 do godziny 15:30 na stronach internetowych Stowarzyszenia pod adresami: https://metropoliakrakowska.pl/kat/zamowienia-publiczne
http://bip.malopolska.pl/metropoliakrakowska/Article/id,272887.html
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę.

XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w ustalonym terminie.
2. Z wykonawcą, który uzyska najwyższą liczbę punktów podpisana zostanie umowa.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XIII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, dotyczące warunków płatności:
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia przekazane będzie przez Zamawiającego na konto Wykonawcy, przy czym:
a) 50% wartości ceny płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy na podstawie Faktury Proforma/zaliczkowej na 14 dni przed rozpoczęciem wizyty;
b) pozostała kwota należna za wykonanie zamówienia płatna przelewem na konto Wykonawcy na podstawie Faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru imprezy.
2. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Stowarzyszenia z tytułu złożenia swojej oferty cenowej. Stowarzyszenie nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia oferty.
3. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu ani zapytaniem o cenę rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyny.

Osobą odpowiedzialną za zapytanie po stronie Zamawiającego jest p. Beata Zięba. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować na adres: beata.zieba@metropoliakrakowska.pl.

XIV. ZAŁĄCZNIKI:
1. Formularz oferty
2. Mapa z zaznaczonym obszarem lokalizacji hotelu oraz restauracji