Nabór na stanowisko ds Integracji Transportu w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

10.04.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. integracji transportu w Biurze Zarządu Stowarzyszenia – 1 etat

I. KRYTERIA FORMALNE:
1. obywatelstwo polskie
2. wykształcenie wyższe – wymagane kierunki: transport lub gospodarka przestrzenna
3. co najmniej 1 rok stażu pracy potwierdzony umową/świadectwem pracy
4. nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

II. WYMAGANIA DODATKOWE (będące przedmiotem oceny):
1. Niezbędne:
1) Wiedza z zakresu funkcjonowania i integracji systemów transportowych
2) Wiedza z zakresu danych niezbędnych do zarządzania transportem
3) Wiedza z zakresu modelowania podróży
4) Wiedza z zakresu planowania przestrzennego
5) Znajomość środowiska GIS i umiejętność pracy z bazami GIS

2. Fakultatywne:
1) Podstawowa znajomość programu Visum
2) Doświadczenie lub wiedza w zakresie prowadzeniu konsultacji społecznych
3) Znajomość Koncepcji Integracji Systemów Transportowych Metropolii Krakowskiej: https://metropoliakrakowska.pl/dokumenty/koncepcja-integracji-systemow-transportowych-krof

Dodatkowym atutem będzie:
– posiadanie wiedzy z zakresu przygotowania i wdrażania projektów współfinansowanych z Funduszy UE i innych poza unijnych źródeł finansowania

Uwaga: Po analizie przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, jedynie wybranych osób.

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1) Aktualizacja bazy danych dotyczących transportu w obrębie Metropolii Krakowskiej
2) Praca z programami do modelowania i programami GIS
3) Planowanie zmian w zintegrowanym transporcie Metropolii Krakowskiej
4) Współpraca z gminami tworzącymi Metropolię Krakowską w zakresie integracji transportu (przygotowanie opinii, analiz, rekomendacji)
5) Współpraca z instytucjami odpowiedzialnym za planowanie transportu w Metropolii Krakowskiej (m.in. ZIKiT, Urząd Marszałkowski, MPK, Politechnika Krakowska)
6) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Biura Zarządu Stowarzyszenia

IV. WARUNKI PRACY I PŁACY:
– wymiar czasu pracy: 1 etat,
– wynagrodzenie zasadnicze z przedziału:2.100 zł – 4.900 zł brutto miesięcznie (zależne od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji)
– praca biurowa z obsługą komputera i urządzeń biurowych w siedzibie Stowarzyszenia.
Budynek wyposażony w podjazdy i windy dla osób niepełnosprawnych. Na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych.
– planowane zatrudnienie: od dnia 1 maja 2018r., na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony.

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA.
W Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) CV,
2) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
3) dokumenty potwierdzające staż pracy.
4) oświadczenia wg załączonego wzoru

VII. ZASADY NABORU
Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną (w przypadku załączników mile widziane będą skany dokumentów scalone w jeden plik pdf) na adres: biuro@metropoliakrakowska.pl. do dnia 17 kwietnia 2018r.
Zgłoszenia przesłane po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone przez kandydatów dokumenty nie będą zwracane. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

VIII. TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH
Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 19-20 kwietnia 2018r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie przy ul. Reymonta 20.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy najpóźniej w dniu 18 kwietnia 2018r.

Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział w rozmowach kwalifikacyjnych, drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy w terminie do dnia 27 kwietnia 2018r.

Informacja o nazwisku kandydata wyłonionego na stanowisko ds. integracji transportu będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w BiP najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2018

Załączniki do pobrania:

SMK_nabór_Stanowisko ds. integracji transportu_10_04_2018 zał oświadczenia

Pomoc techniczna