Wybór wykonawcy usługi – „Stworzenie bazy danych istotnych dla funkcjonowania i rozwoju systemu transportowego na terenie Metropolii Krakowskiej”

20.04.2018

OGŁOSZENIE nr SMK.40.1/10/2018 z dnia 20.04.2018 r.

Wstęp
W związku z dynamicznie zachodzącymi zmianami systemu transportowego Metropolii Krakowskiej, wynikającymi z realizowanych inwestycji infrastrukturalnych oraz obserwowanym zjawiskiem rosnącego ruchu samochodowego i zatłoczenia pojazdów komunikacji zbiorowej, zidentyfikowana została potrzeba integracji danych opisujących funkcjonowanie systemu transportowego na terenie Metropolii Krakowskiej w celu wsparcia procesu planowania zintegrowanego transportu na tym obszarze. Obecny, rozproszony charakter danych, będących
w dyspozycji wielu podmiotów biorących udział w zarządzaniu systemem transportowym, utrudnia wykonywanie analiz niezbędnych do usprawnienia funkcjonowania zintegrowanego transportu, przeprowadzanych m.in. w ramach rozwijanego przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa modelu ruchu, agregującego dane o charakterze transportowym.
Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie danych wraz z ich weryfikacją i identyfikacją narzędzia/i, które pozwoli/ą na ich integrację oraz stworzenie bazy danych istotnych dla zarządzania, analizowania i planowania rozwoju systemu transportowego na terenie Metropolii Krakowskiej i aktualizacji modelu ruchu dla Miasta Krakowa oraz jego uszczegółowienia (zasilenia funkcjonującego modelu ruchu o dane wskazane w zał. nr 3 do niniejszego zamówienia) na obszarze gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska. Obszar ten obejmuje gminy: Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Kraków, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki. Uzupełnienie zamówienia stanowi opracowanie procedur aktualizacji danych oraz przeprowadzenie instruktażu w obszarach wskazanych w pkt. 9 i 10 zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Zasilenie modelu ruchu, o którym mowa powyżej, nastąpi poprzez przekazanie przez Zamawiającego danych pozyskanych w ramach niniejszego zamówienia po zakończeniu jego realizacji podmiotowi odpowiedzialnemu za rozwijanie modelu ruchu, tj. Wydziałowi Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa.

1) Zamawiający:
Stowarzyszenie „Metropolia Krakowska”,
wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez: Sąd Rejonowy w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000514292
30-059 Kraków, ul. Władysława Stanisława Reymonta 20,
tel. 12 341 85 12
strona internetowa: www.metropoliakrakowska.pl
email: biuro@metropoliakrakowska.pl
NIP 676-247-77-84
REGON 123153211

2) Opis przedmiotu zamówienia:
„Stworzenie bazy danych istotnych dla funkcjonowania i rozwoju systemu transportowego na terenie Metropolii Krakowskiej”,
CPV: 73120000-9 „Usługi eksperymentalno-rozwojowe”, 73220000-0 „Usługi doradcze
w zakresie rozwoju”, 72321000-1 „Usługi o wartości dodanej baz danych”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia

3) Termin wykonania zamówienia:

6 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie dalej jak do 30.11.2018 r.

4) Dane osoby do kontaktu:
Beata Zięba: sprawy formalne, organizacyjne i prawne
Paweł Guzek: sprawy merytoryczne, opis przedmiotu zamówienia
Kontakt oraz wszelakie zapytania prosimy kierować na adres: biuro@metropoliakrakowska.pl
Nie jest możliwy kontakt w innej formie, w szczególności faks.

5) Uwarunkowania prawne postępowania
• Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”, na podstawie art. 4 pkt 3 lit e) p.z.p.
• Zamawiający nie stosuje również procedur określonych Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, na podstawie pkt 6.5 ppkt 7) lit. a przytoczonych przepisów.
• W razie wątpliwości zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności te określone przepisami art. 701 i następne k.c. dotyczące przetargu.
• W niniejszym postępowaniu nie dopuszcza się zmiany oferty po przeprowadzeniu negocjacji. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który złoży ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu oferty,
o których mowa w pkt 9) niniejszego ogłoszenia.
• Wykonawca może zadawać pytania lub zgłaszać wątpliwości. Odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz BIP, bez podawania źródła zapytania.
• Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian w treści ogłoszenia lub/i załącznikach w toku postępowania. W razie istotnych zmian zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia ostatecznego terminu do składania ofert.

6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:

Warunkiem udziału jest:
6.1. Wykonawcą/Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, mogą być wyłącznie:
a) jednostki naukowe, w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w tej ustawie, lub
b) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
c) niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej), posiadające siedzibę na terytorium RP,
d) centra transferu technologii, w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym,
e) spółki celowe, w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym

6.2. Oddelegowanie do wykonania usługi przez Wykonawcę przynajmniej dwóch pracowników w dyscyplinie naukowej transport (przy czym co najmniej jeden z nich przynajmniej
w stopniu doktora w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki).

6.3. Zamawiający zastrzega osobistość wykonania zamówienia w obszarze kluczowej części usługi, za którą uznaje stworzenie struktury bazy danych oraz instruktaż, o którym mowa
w pkt 9 oraz 10 załącznika 2 do niniejszego ogłoszenia. W pozostałym zakresie Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców, jak również posługiwanie się potencjałem osób trzecich.

7) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów na dzień składania ofert:
a) formularz ofertowy, zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1),
b) pełnomocnictwo (jeśli oferta nie jest składana przez organ uprawniony do reprezentacji wykonawcy z mocy ustawy),
c) oświadczenie, że przynajmniej jedna z osób, o których mowa w pkt 6.2 ogłoszenia lub inna oddelegowana do realizacji zamówienia brała udział w opracowaniu modelu transportowego dla obszaru zamieszkałego przez co najmniej 200 000 osób (w przypadku spełnienia warunku)
d) oświadczenie, że przynajmniej jedna z osób, o których mowa w pkt 6.2 ogłoszenia lub inna oddelegowana do realizacji zamówienia brała udział w opracowywaniu wyników ankiet przeprowadzanych w ramach Kompleksowych Badań Ruchu dla co najmniej 5000 ankietowanych (w przypadku spełnienia warunku).

8) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów, jakie Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany złożyć przed podpisaniem umowy:

a) dokumenty poświadczające posiadany stopień naukowy, o którym mowa w pkt. 6.2,
b) oświadczenie o udostępnieniu potencjału na czas realizacji przedmiotu zamówienia,
c) na żądanie dokumenty zaświadczające o należytym wykonaniu usług, o których mowa
w pkt. 9 lit. b i c wraz z podaniem „tytułu” i daty ich wykonywania

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):

a) kryterium ceny (C) (w złotych) – 80 pkt
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 80 pkt

b) jedna z osób, o których mowa w pkt 6.2 ogłoszenia lub inna oddelegowana do realizacji zamówienia brała udział w opracowywaniu modelu transportowego dla obszaru zamieszkałego przez co najmniej 200 000 osób (T) – 10 pkt

Ocena dokonana będzie wg schematu „spełnia/nie spełnia”

c) jedna z osób, o których mowa w pkt 6.2 ogłoszenia lub inna oddelegowana do realizacji zamówienia brała udział w opracowywaniu wyników ankiet przeprowadzanych w ramach Kompleksowych Badań Ruchu dla co najmniej 5000 ankietowanych (B) – 10 pkt

Ocena będzie dokonana będzie wg schematu „spełnia/nie spełnia”

Oferta z najwyższą liczbą punktów uznana będzie za najkorzystniejszą:
O = C + T + B
O – łączna punktacja oferty
C – punkty za cenę oferty
T – punkty za doświadczenie w zakresie modelowania transportu
B – punkty za doświadczenie w zakresie opracowywania wyników ankiet przeprowadzanych w ramach Kompleksowych Badań Ruchu dla co najmniej 5 000 ankietowanych

Uwaga: w przypadku złożenia przez Wykonawców ofert z takim samym bilansem ceny i innych kryteriów, decyduje niższa cena. Jeżeli i w tym przypadku oferty Wykonawców będą prezentowały tą samą wartość, Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych, których cena nie może być wyższa niż pierwotnie złożone.

10) Miejsce i termin składania/otwarcia ofert:
Oferta powinna być złożona do dnia 09 maja 2018 r. do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie do sekretariatu Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, wejście LE od ul. Reymana, III piętro (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00)
Ofertę można zmienić i wycofać przed upływem terminu do składania ofert.
Oferty zostaną otwarte dnia 09 maja 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego. Podczas otwarcia zostaną podane: cena na wykonanie zamówienia oraz termin wykonania zamówienia.

11) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
• nr 1: formularz ofertowy,
• nr 2: opis przedmiotu zamówienia
• nr 3: zakres danych do pozyskania istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu transportowego na terenie Metropolii Krakowskiej

12) Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Wykonawcy, o których mowa w pkt 6.1 niniejszego ogłoszenia mogą złożyć wspólną ofertę.
3) Termin związania ofertą ma wynosić co najmniej 30 dni, liczony od dnia ostatecznego składania ofert. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane. Dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna, złożona na ręce upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w jego siedzibie. Jeżeli wykonawca prześle ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, kuriera lub innych osób wyznaczonych do złożenia oferty decyduje data złożenia oferty na ręce upoważnionego przedstawiciela, w siedzibie zamawiającego.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty dokumentowej. Oryginał lub notarialnie uwierzytelniona kopia złożona wraz z pozostałymi dokumentami przed podpisaniem umowy, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione
w rejestrze właściwym dla Wykonawcy.
5) Oferty powinny być zamknięte w kopertach z oznaczeniem „SMK.40.1/10/2018 – stworzenie bazy danych, istotnych dla funkcjonowania i rozwoju systemu transportowego na terenie Metropolii Krakowskiej”

13) Istotne postanowienia przyszłej umowy:
• Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym, nie później niż dnia 30 maja 2018 r.
• Wykonawca dochowa najwyższej staranności w celu ukończenia prac w terminie w zgodzie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, o którym mowa we wstępie do niniejszego ogłoszenia.
• Wykonawca udzieli nieograniczonej w czasie licencji, o nieskrępowanym charakterze na stworzoną bazę danych, o ile będzie nosiła znamiona utworu w rozumieniu przepisów
o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych.
• Zamawiającemu jako producentowi bazy danych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4) ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 128, poz. 1402 ze zm.) będzie przysługiwać wyłączne i zbywalne prawo pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości, bez potrzeby uzyskiwania zgody od wykonawcy.
• Po przyjęciu przedmiotu zamówienia Zamawiający udzieli powszechnej, nieograniczonej
w czasie i miejscu, nieskrępowanej licencji na wszystkich polach eksploatacji dla wszystkich zainteresowanych osób, z zastrzeżeniem podawania źródła pochodzenia przy korzystaniu z utworzonej bazy danych
• Wykonawca będzie odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych, którymi będzie się posługiwał na etapie realizacji zamówienia, w szczególności zadba
o należytą anonimizację tychże danych osobowych.
• Za niewykonanie zamówienia w terminie zastrzeżona zostanie kara umowna w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, nie dalej jak do 14 grudnia 2018 roku.
• Za niewykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 14 grudnia 2018 roku, lub złożenie prac niezgodnych z umową w istotnym zakresie, zastrzega się karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia.
• Wykonawca przeprowadzi do dnia 23 listopada 2018 r. instruktaż, o którym mowa w pkt 9 oraz 10 załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia, który zostanie przeprowadzony przez przynajmniej jedną osobę, o której mowa w pkt 6.2 ogłoszenia.
• W sprawach nieuregulowanych będą stosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
o ochronie baz danych.
• Ustalenie ostatecznej treści umowy nastąpi niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

14) Informacje o środkach odwoławczych:
Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze określone art. 179 i następne ustawy Prawo zamówień publicznych.

15) Oferty wykonawców są jawne, od momentu ich otwarcia. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. W pozostałym zakresie dane będą objęte dostępem do informacji publicznej w rozumieniu właściwych przepisów.

16) Odrzucone zostanę oferty:
• Złożone po upływie ostatecznego terminu do składania ofert.
• Złożone przez jednostki powiązane ze sobą organizacyjnie, kapitałowo lub osobowo.
Nie zostaną odrzucone oferty, których treść zawiera oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe lub inne nie wpływające na istotną treść oferty

17) Postanowienia końcowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
• unieważnienia postępowania bez podania przyczyn
• zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, pod warunkiem utrzymania cen ofertowych przez kolejnego w rankingu Wykonawcę.

Załączniki do pobrania:

Zał. 1 Formularz ofertowy do ogłoszenia SMK.40.1_10_2018 Zał. 2 Opis przedmiotu zamówienia do ogłoszenia SMK.40.1_10_2018 Zał. 3 Zakres danych do pozyskania – do ogłoszenia SMK.40.1_10_2018

 

Uwagi:

26.04.2018 – dodanie pytania nr 1 wraz z odpowiedzią

04.05.2018 – dodanie pytania nr 2, 3, 4, 5, 6 wraz z odpowiedzią

PYTANIA I ODPOWIEDZI UZUPEŁNIAJĄCE:

Pytanie nr 1: Czy osoba/osoby wymienione w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7 c i d ogłoszenia, powinny zostać wskazane imiennie?

Odpowiedź: Tak, osoba/y, o których mowa w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7 c i d ogłoszenia, powinny zostać wskazane imiennie.

Pytanie nr 2: 

Zamawiający poinformował w treści ogłoszenia“…że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”, na podstawie art. 4 pkt 3 lit e) p.z.p.”

Wskazany art. mówi:

“Ustawy nie stosuje się do:

(…)

3) zamówień, których przedmiotem są:

(…)

16. e) usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określonymi w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001-0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”, oraz jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

– korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności,

– całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający,

Zgodnie z zapisem w OPZ Zamówienie obejmuje następujące kody CPV

CPV: 73120000-9 „Usługi eksperymentalno-rozwojowe”, 73220000-0 „Usługi doradcze w zakresie rozwoju”, 72321000-1 „Usługi o wartości dodanej baz danych”

Ponadto w zapisach umowy Zamawiający zastrzegł:

 • Po przyjęciu przedmiotu zamówienia Zamawiający udzieli powszechnej, nieograniczonej w czasie i miejscu, nieskrępowanej licencji na wszystkich polach eksploatacji dla wszystkich zainteresowanych osób, z zastrzeżeniem podawania źródła pochodzenia przy korzystaniu z utworzonej bazy danych

Oznacza to, iż warunek jaki nakłada ustawa PZP (ww. wymieniony pkt 3) lit e) pauza nr. 1) tj. – “korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności,” nie jest spełniony bo Zamawiający zakłada z góry możliwość udostępniania systemu i danych zainteresowanym podmiotom zewnętrznym.

W związku z powyższym wskazujemy, iż zdaniem wykonawcy Zamawiający prowadzi postępowanie z wyłączeniem ustawy PZP w sposób nieuprawniony. Prosimy o wyjaśnienie tej sytuacji.

Odpowiedź: 

Zamawiający przed skorzystaniem z przedmiotowego wyłączenia zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, na podstawie art. 4 pkt 3 lit e) p.z.p. z należytą starannością i ostrożnością dokonał szczegółowej oceny możliwości takiego działania.

Przytoczony wyżej przepis ustawy ma swoje źródło w pkt 35 preambuły do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 2014 Nr 94, str. 65), zwana dalej „Dyrektywą Klasyczną”, która wyraźnie wskazuje, że „[…] niniejsza dyrektywa ma zastosowanie wyłącznie w przypadkach braku […] współfinansowania i gdy wynik działań badawczo-rozwojowych przeznaczony jest dla danej instytucji zamawiającej.”

Dodatkowo Art. 14 Dyrektywy Klasycznej wprowadza czytelny sposób interpretowania przepisów art. 4 pkt 3 lit e) p.z.p.

„Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie jedynie do zamówień publicznych na usługi badawcze i rozwojowe objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, pod warunkiem że spełnione są oba poniższe warunki:

a) korzyści z tych usług przypadają wyłącznie instytucji zamawiającej na potrzeby jej własnej działalności; oraz

b) całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca instytucja zamawiająca.”

W ocenie zamawiającego niefortunny zapis ustawy może prowadzić do rozbieżności interpretacyjnych. Kluczowy w tym względzie jest należyty rozbiór logiczny art. 4 pkt 3 lit e) p.z.p., gdzie ujęto klauzulę generalną, wprowadzającą zasadę nie podlegania rygorom p.z.p. przy zamawianiu usług badawczych i rozwojowych. W dalszej części przytaczanego przepisu, ustawodawca posłużył się funktorem „chyba że” i w ocenie zamawiającego jest to nowa dyspozycja normatywna, wprowadzająca wyjątek od wspomnianej zasady, a którą należy interpretować jako całość, mając na względzie również zapisy pkt 35 preambuły oraz treść art. 14 Dyrektywy Klasycznej.

Doktryna jednoznacznie wskazuje prawidłowość zaproponowanej przez zamawiającego interpretacji i tak np.:

 • „[…]Dyrektywa będzie więc stosowana jedynie do usług objętych kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5 […]po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wszelkie korzyści wynikające z usług będą przypadały wyłącznie instytucji zamawiającej na potrzeby jej własnej działalności oraz

2) całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca instytucja zamawiająca. (tak: J. Pawelec, Dyrektywa 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji. Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Dyrektywa 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Komentarz, Warszawa 2017)

 • „[…] Obowiązek stosowania PrZamPubl dotyczy zamówień objętych kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5 oraz, gdy jednocześnie spełnione są łącznie następujące warunki: korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności oraz całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.”. (tak: Jaworska (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2018);
 • „[…] Usługi badawcze i rozwojowe, co do zamawiania których może powstać obowiązek stosowania ustawy, to:

1) 73000000-2 – usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze;

2) 73100000-3 – usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe;

3) 73110000-6 – usługi badawcze;

4) 73111000-3 – laboratoryjne usługi badawcze;

5) 73112000-0 – usługi badań morskich;

6) 73120000-9 – usługi eksperymentalno-rozwojowe;

7) 73300000-5 – projekt i realizacja badań oraz rozwój;

8) 73420000-2 – studium przedwykonalności i demonstracja technologiczna;

9) 73430000-5 – testy i ocena.

[…] Nie w każdym przypadku zamawiania ww. usług będzie miała zastosowanie ustawa. Nastąpi to tylko wtedy, gdy korzyści z tych usług przypadną wyłącznie zamawiającemu i będą wykorzystane na potrzeby jego własnej działalności, a całość wynagrodzenia wypłacanego za świadczenie usługi będzie pochodzić od zamawiającego. Jak podkreślono bowiem w motywie 35 dyrektywy 2014/24/UE, należy popierać współfinansowanie programów badawczo-rozwojowych przez przemysł. Należy w związku z tym wyraźnie stwierdzić, że dyrektywa ma zastosowanie wyłącznie w przypadkach braku takiego współfinansowania i gdy wynik działań badawczo-rozwojowych przeznaczony jest dla danego zamawiającego.: (tak: J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wyd. 14, Warszawa 2017).

Wsparciem dla przyjętej interpretacji przez zamawiającego, są treści następujących orzeczeń:

 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 r.
  (II GSK 1984/15)
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 14 grudnia 2016 r. (V SA/Wa 563/16)
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach – I Wydział Cywilny
  z dnia 9 października 2014 r. (I ACa 727/14)

Ponad wszelką wątpliwość Zamawiający opłaca samodzielnie przedmiot zamówienia, niemniej korzyści wyników prac będą przysługiwały nieograniczonej liczbie zainteresowanych osób.

Odnosząc się ściśle do kwestionowanego zapisu z ogłoszenia:

po przyjęciu przedmiotu zamówienia Zamawiający udzieli powszechnej, nieograniczonej w czasie i miejscu, nieskrępowanej licencji na wszystkich polach eksploatacji dla wszystkich zainteresowanych osób, z zastrzeżeniem podawania źródła pochodzenia przy korzystaniu z utworzonej bazy danych.”,

przez zadającego pytanie:

Oznacza to, iż warunek jaki nakłada ustawa PZP (ww. wymieniony pkt 3) lit e) pauza nr. 1) tj. – “korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności,” nie jest spełniony bo Zamawiający zakłada z góry możliwość udostępniania systemu i danych zainteresowanym podmiotom zewnętrznym.”

Należy stwierdzić istnienie rozbieżnych konkluzji pomiędzy zamawiającym jak i zadającym pytanie, co do właściwego interpretowania zapisów art. 4 pkt 3 lit e) p.z.p.

Gdyby przyjąć tok rozumowania zaproponowany przez zadającego pytanie, obowiązek zastosowania p.z.p. powstałby przy zamawianiu usługi CPV:73120000-9, jedynie wówczas gdyby zastrzeżono wyłączność korzystania z przedmiotu zamówienia przez zamawiającego. To prowadziłoby do przeciwstawnych wniosków aniżeli tych, o których mowa niniejszej odpowiedzi, jak również przyjętych w doktrynie jak i w orzecznictwie sądowym.

Ze względu na powyższe, nie możemy się zgodzić się z zaproponowaną przez zadającego pytanie metodyką wartościowania zapisów art. 4 pkt 3 lit e) p.z.p. i uznajemy, że zamawiający spełnił warunki do przedmiotowego wyłączenia zastosowania przepisów p.z.p., o którym mowa w przytoczonym przepisie

Pytanie nr 3:

Zamawiający w pkt. 6.1. zapytania wprowadził obostrzenia odnośnie warunków jakie musi spełnić wykonawca/wykonawcy aby przystąpić do postępowania przetargowego. Prosimy o wyjaśnienie co leży u podstaw wprowadzenia takiego ograniczenia podmiotowego gdyż w opinii wykonawcy stanowi ono istotne ograniczenie konkurencji.

Odpowiedź:

W ocenie zamawiającego prace badawczo – rozwojowe powinny być prowadzone przez przynajmniej jedną osobę, mającą dorobek naukowy w obszarze objętym przedmiotem zamówienia. Żądanie posiadania stopnia doktora jest o tyle uzasadnione, że stanowi dowód na posiadanie przez wykonawcę osoby posiadającą wiedzę teoretyczną, istotną przy budowaniu baz danych wspierających planowanie zintegrowanego transportu. Jesteśmy przekonani, że każda jednostka o której mowa w pkt 6.1. Ogłoszenia, jest w stanie zaproponować co najmniej  jedną osobę posiadającą stopień co najmniej doktora, czyli również doktora habilitowanego oraz profesora zwyczajnego. W ocenie zamawiającego udział doktora (i wyżej) z dziedziny nauk transportowych, gwarantuje minimum merytoryki w obszarze kompetencji i umiejętności, niezbędnych przy należytym wykonaniu zamówienia.

Udzielając odpowiedzi na zadane pytanie: Zamawiający stawiając wymóg posiadania osoby ze stopniem doktora z dziedziny nauk transportowych, zapewnia sobie udział Wykonawcy z proporcjonalnym i w pełni uzasadnionym do przedmiotu zamówienia, potencjałem osobowym, uprawdopodobniającym należyte wykonanie usługi, o której mowa w załączniku 2 do Ogłoszenia.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagania minimalnego kategorii jednostki naukowej, w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, poprzez dopuszczenie również uczelni o kategorii C?

Odpowiedź: 

W ślad za pytaniem 2 zamawiający na prawo żądać określonego potencjału od wykonawców, również ze względów organizacyjnych. Przyznanie kategorii C, w rozumieniu art. 42 ust. 3 pkt 4) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. a zasadach finansowania nauki (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 87 ze zm.), dla jednostki naukowo – badawczej jest dowodem na niski potencjał rozwojowy jednostki. Kategoria C wskazuje na niezadawalający poziom jakości w obszarze działalności naukowej oraz badawczo – rozwojowej, co w naszej ocenie dyskwalifikuje taką jednostkę jako wiarygodnego partnera, zdolnego do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

Udzielając odpowiedzi na pytanie: zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie do udziału w postępowaniu uczelni o kategorii C.

Pytanie nr 5: 

Czy Zamawiający zapewnia, iż dane do pozyskania Wykonawca po zawnioskowaniu otrzyma bezpłatnie zgodnie z obowiązującymi przepisami odnośnie poszczególnych zbiorów danych?

Odpowiedź: 

Zamawiający przed wszczęciem postępowania zadbał o to aby wszystkie instytucje objęte badaniem wydały nieodpłatnie i bez zbędnej zwłoki wszystkie dane o których mowa w załączniku.

Zamawiający oświadcza, że wszystkie dane o których mowa w załączniku 3 do Ogłoszenia zostaną udostępnione wykonawcy bezpłatnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami odnoszącymi się do poszczególnych zbiorów danych.  

Pytanie nr 6:

Wnosimy o dodanie w istotnych zapisach umowy warunku, iż termin ten może ulec wydłużeniu (dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy bez konsekwencji poniesienia kar umownych) w sytuacji gdy dane niezbędne do pozyskania i realizacji zamówienia nie zostaną udostępnione niezwłocznie tj. do 30 dni od złożenia wniosku o ich udostępnienie przez wykonawcę. Podmiotami dysponującymi wymaganymi danymi są instytucje Państwowe i istnieje ryzyko, iż procedury związane z udostępnieniem danych będą czasochłonne na co wykonawca nie będzie miał żadnego wpływu. Nie może więc on ponosić konsekwencji za zwłokę niewynikającą z jego winy.

Odpowiedź: 

Termin na wykonanie niezbędnych prac cząstkowych, w tym również w zakresie pozyskiwania danych, został uwzględniony w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający uznaje, że to wykonawca powinien z należytą starannością przewidzieć, ile czasu zajmie mu pozyskiwanie danych od poszczególnych jednostek o których mowa w załączniku nr 3 do Ogłoszenia.

Mając na względzie zakres powierzonych prac zamawiający dopuszcza możliwość dopuszczenia do udziału w realizacji zamówienia podwykonawców oraz posiłkowaniem się potencjałem osób trzecich.

Zauważamy, że pozyskiwanie danych jest zasadne już od dnia podpisania umowy, natomiast termin złożenia prac ustalono na dzień 30 listopada 2018 roku i taki jest traktowany jako wymagana data graniczna do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

Zauważamy również, że kara umowna będzie naliczana, wyłącznie w razie zwłoki wykonawcy, czyli zawinionego opóźnienia.

Udzielając odpowiedzi: Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia możliwości zmiany terminu, wg schematu zaproponowanego przez zadającego pytanie.

Pytanie nr 7:
Dotyczy odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr. 3.
Zamawiający odpowiedział:
Udzielając odpowiedzi na zadane pytanie: Zamawiający stawiając wymóg posiadania osoby ze stopniem doktora z dziedziny nauk transportowych, zapewnia sobie udział Wykonawcy z proporcjonalnym i w pełni uzasadnionym do przedmiotu zamówienia, potencjałem osobowym, uprawdopodobniającym należyte wykonanie usługi, o której mowa w załączniku 2 do Ogłoszenia.
Pragniemy zaznaczyć, iż Zamawiający nie odpowiedział na pytanie wykonawcy lub nieprawidłowo je zinterpretował.
Wykonawca wskazywał na pkt. 6.1 a nie 6.2. dotyczący wymagań osobowych.
Chodziło o warunek udziału w postępowaniu ograniczający możliwość złożenia oferty tylko do podmiotów takich jak uczelnie, centra badawczo-rozwojowe itp.
Wykonawca miał na myśli fakt, iż przedsiębiorstwa również mogą posiadać potencjał do wykonania zadania poprzez dysponowanie odpowiednim doświadczeniem oraz zasobami ludzkimi, również z wymaganymi przez Zamawiającego tytułami naukowymi. Fakt ograniczenia uczestników postępowania tylko do wskazanych w wymogu podmiotów stanowi o sporym ograniczeniu konkurencji, zwłaszcza iż takie instytucje jak uczelnie co do zasady powinny realizować zadania zgodne ze swoim statutem, a nie konkurować z przedsiębiorstwami. Wiadomo bowiem, że uczelnie finansowane są w większości ze środków publicznych co stawia je w lepszej sytuacji w przypadku udziału w tego typu postępowaniach. Stąd wykonawca pragnie wskazać swoje wątpliwości i bardzo podmiotowy charakter warunku udziału.

Odpowiedź: 
Zamawiający postanowił skierować zapytanie publicznie do wszystkich podmiotów zainteresowanych udziałem w zamówieniu, a spełniających warunki podmiotowe, które przedstawił w pkt 6 ogłoszenia, czym uniemożliwił składanie ofert przez wszystkie podmioty nie będące jednostkami badawczymi lub badawczo – rozwojowymi, o których mowa w przepisach szczególnych.
Odnosząc się do tezy przedstawionej w pytaniu, w ocenie Zamawiającego samo zatrudnienie określonych osób o których w pkt 6.2. ogłoszenia nie jest tutaj wystarczające, bowiem umykałby w ten sposób potencjał przedmiotowy jednostek badawczo – rozwojowych, o których mowa w pkt 6.1. ogłoszenia o zamówieniu. Uzasadnienia takiego działania należy doszukiwać się w potencjale wiedzy teoretycznej, niezbędnej w ocenie Zamawiającego, do wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, która ma charakter badań podstawowych, do której predysponowane są w pierwszej kolejności jednostki, o których mowa w pkt 6.1. ogłoszenia.
Jednocześnie w żaden sposób nie kwestionujemy kompetencji wykonawców pozostających poza obszarem podmiotowym, określonym w ppkt 6.1. ogłoszenia. Zamawiający określił warunki podmiotowe w ten sposób, aby ofertę składali wykonawcy, których potencjał badawczy i badawczo – rozwojowy jest najwyższy.
Na koniec zamawiający musi wyrazić odmienny pogląd, dotyczący dwóch kwestii przedstawionych w zapytaniu:
– nie tylko uczelnie publiczne mają szansę na udział w niniejszym zamówieniu.
– jednostki, o których mowa w pkt 6.1. ogłoszenia, a w szczególności podstawowe jednostki badawczo – rozwojowe uczelni, w myśl nowych zasad określonych przepisami o szkolnictwie wyższym, mają możliwość komercjalizowania wyników badań. Z tego tytułu powstają np. spółki celowe uczelni wyższych.

Pytanie nr 8:
W pkt. 13) istotne postanowienia umowy Zamawiający nie uwzględnił wielu istotnych kwestii tj. np. sposób rozliczenia wynagrodzenia, terminy płatności, warunki gwarancji.
Sugerujemy zatem aby doprecyzować warunki odnośnie gwarancji poprzez podanie okresu gwarancji i/lub rękojmi, gdyż może to mieć wpływ na cenę ofertową.
Sugerujemy ponadto aby terminy płatności były maksymalnie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury oraz sugerujemy uwzględnienie płatności w transzach po zakończeniu poszczególnych etapów.
Pozwoli to na uniknięcie w późniejszym czasie zbędnych negocjacji i ewentualnych rozbieżności w stanowiskach stron.
Jeżeli Zamawiający nie doprecyzuje nieuregulowanych na tym etapie warunków umowy, prosimy o potwierdzenie, że pierwszeństwo w precyzowaniu tych warunków będzie miał wykonawca oczywiście z uwzględnieniem Kodeksu Cywilnego.

Odpowiedź: 
W pkt 13 ogłoszenia zamieszczono istotne postanowienia przyszłej umowy, które mają kluczowe znaczenie dla zamawiającego.
Ze względu na złożony kształt przedmiotu zamówienia, pozostałe postanowienia, również nieistotne zamawiający planuje uzgodnić w drodze konsensusu.
W chwili obecnej zamawiający nie może z należytą starannością odpowiedzieć jaką metodykę przyjmie przy konkretyzowaniu treści przyszłej umowy.
Z pewnością czynności przed kontraktowe będą oparte o regulacje Kodeksu cywilnego, czego wyraz dał zamawiający w pkt 13 tiret 10 Ogłoszenia do niniejszego zamówienia.
Ze względu na powyższe zamawiający nie określa w jakim terminie zostanie zrealizowana zapłata za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający w żadnym miejscu ogłoszenia nie wymaga udzielenia gwarancji.
Zamawiający nie określając się co do warunków rękojmi, uznaje je jako zobowiązanie o charakterze ustawowym i będzie ono egzekwowane w modelowym zakresie, o którym mowa w art. 556 k.c. i następne.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że udzielone wyżej odpowiedzi potwierdzają jedynie kompletność dokumentacji i w związku z tym nie przewiduje się wydłużenia terminu składania ofert.

 

https://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2015/08/Pomoc-techniczna.jpg