XX posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

28.05.2018

W dniu 22-23 maja 2018r. w Krynicy-Zdroju odbyło XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM).
Obrady otworzył Stanisław Sorys Przewodniczący Komitetu Monitorującego, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.
Posiedzenie rozpoczęto od wizytacji inwestycji: Bulwarów Dietla po kompleksowej renowacji, łącznie z przebudową koryta potoku Kryniczanka i Punkt Informacji Turystycznej oraz pierwszej w Polsce wieży widokowej w koronach drzew, powstającej na szczycie stacji narciarskiej Słotwiny-Arena, zrealizowanych ze środków Unii Europejskiej, które przedstawił Pan Dariusz Reśko – Burmistrz Krynicy-Zdroju.
W ramach bloku zmian w kryteriach wybory projektów zgromadzeni członkowie Komitetu omówili modyfikacje kryteriów wyboru projektów dla Działań/Poddziałań, które zostały zatwierdzone poprzez podjęcie stosownych uchwał dla:

 • Działania 1.3 Małopolskie centra innowacji dla Typu projektu B. regionalny program rozwijania centrów transferu wiedzy
 • Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski
 • Poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT
 • Poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT
 • Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR
 • Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski  – ZIT
 • Poddziałanie 7.2.1 Tabor kolejowy
 • Działania 13.1 Wsparcie realizacji RPO WM

Kolejno obecni członkowie Komitetu zapoznali się z projektami i podjęli uchwały dla nowych zestawów projektów w ramach następujących Działań/Podziałań:

 • Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym dla Typu projektu C. wsparcie bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez dofinansowanie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez rodziców/opiekunów dzieci
 • Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie dla Typu projektu B. wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży
 • Poddziałania 10.2.4 Kształcenie zawodowe osób dorosłych

Podczas obrad przedstawiono i przyjęto sprawozdanie z realizacji RPO za 2017 rok, zmian w Regulaminie KM oraz wyrażono w formie uchwały zgodę na realizację projektów poza obszarem objętym programem na terytorium UE w ramach Poddziałania 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych. Na zakończenie uczestnicy XX posiedzenia zapoznali się i zatwierdzili  informację o wynikach badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja działań podejmowanych w ramach 4 osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na poprawę efektywności energetycznej i budowanie gospodarki niskoemisyjnej w regionie – etap I., poprzez przyjęcie stosownej uchwały.

https://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2015/06/FEPR-malopolska-C.jpg