Wybór wykonawcy usługi polegającej na wykonywaniu działań eksperckich w zakresie realizacji bazy danych

13.06.2018

Wybór wykonawcy usługi polegającej na wykonywaniu działań eksperckich w zakresie realizacji bazy danych

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5329 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi, polegającej na wykonywaniu działań eksperckich w zakresie realizacji bazy danych istotnych dla funkcjonowania i rozwoju systemu transportowego na terenie Metropolii Krakowskiej.

Zapraszamy do złożenia oferty.

https://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2015/08/Pomoc-techniczna.jpg

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, 2018), dotyczącego wyboru wykonawcy usługi  polegającej na wykonywaniu działań eksperckich w zakresie realizacji bazy danych istotnych dla funkcjonowania i rozwoju systemu transportowego na terenie Metropolii Krakowskiej.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia postępowania została wybrana firma:

GRADIENS Sp. z o. o.,

ul. Sylwestra Kowalczewskiego 10/4,

25-635 Kielce

Uzasadnienie wyboru:
Wyłoniona w/w firma przedstawiła ofertę, która spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w zapytaniu ofertowym i która jest poniżej kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

https://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2015/08/Pomoc-techniczna.jpg