XXI posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

09.07.2018

W dniu 4 lipca 2018r. w Krakowie odbyło XXI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM).
Obrady otworzył Stanisław Sorys Przewodniczący Komitetu Monitorującego, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.
W ramach bloku zmian w kryteriach wybory projektów zgromadzeni członkowie Komitetu omówili modyfikacje kryteriów wyboru projektów dla Działań/Poddziałań, które zostały zatwierdzone poprzez podjęcie stosownych uchwał dla:

 • Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki
 • Działania 1.3 Małopolskie centra innowacji dla Typu projektu A. infrastruktura instytucji otoczenia biznesu – ośrodków innowacji
 • Poddziałania 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR
 • Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP
 • Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji –  SPR
 • Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR (dla projektów konkursowych)
 • Poddziałania 5.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT
 • Poddziałania 7.2.2 Linie kolejowe
 • Poddziałania 8.6.2 Programy zdrowotne dla Typu projektu A. wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi
 • Poddziałania 8.6.2 Programy zdrowotne dla Typu projektu B. wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu
 • Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie dla Typu projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
 • Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych dla Typu projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów
 • Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

Na zakończenie bloku zmian zaprezentowano zmienione Roczne Plany Działań w ramach osi 8, 9 oraz 10.
Kolejno obecni członkowie Komitetu zapoznali się z projektami i podjęli uchwały dla nowych zestawów projektów w ramach następujących Działań/Podziałań:

 • Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR  (dla projektów pozakonkursowych)
 • Poddziałanie 4.5.3 Regionalny niskoemisyjny transport aglomeracyjny
https://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2015/06/FEPR-malopolska-C.jpg