Informacje o naborze w ramach Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT, Typ projektu A., B. i C.

25.10.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT, Typ projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz Typ projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Instytucją ogłaszającą konkurs jest MCP, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
Konkurs nie jest dzielony na rundy. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się dnia 30 listopada 2018 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 15 maja 2019 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursugrudzień 2019 r.
Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.
Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.
Miejsce i sposób składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków
o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 30 listopada 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 15 maja 2019 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).
W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.
Kto może składać wnioski?
Zgodnie ze SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego.
Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.
Obowiązkowo organ prowadzący szkołę lub placówkę prowadzącą kształcenie zawodowe pełni rolę lidera w projekcie.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Zgodnie ze SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

 • publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe,
 • szkoły specjalne przysposabiające do pracy,
 • uczniowie lub słuchacze publicznych i niepublicznych ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
 • kadra tych szkół i placówek,
 • opiekunowie i rodzice młodzieży z wspieranych szkół i placówek,
 • uczniowie klas gimnazjalnych (w tym po przekształceniu funkcjonujących
  w innych niż gimnazja typach szkół w związku z reformą systemu oświaty)
  i szkół podstawowych kl. 7-8 utworzonych na podstawie reformy systemu oświaty (w zakresie działań z obszaru doradztwa oraz orientacji zawodowej),
 • uczniowie ze specjalnymi potrzebami, w tym w szczególności
  z niepełnosprawnościami,
 • uczniowie lub słuchacze szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (dotyczy typu A i B).

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację następującego typu projektu:
A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych
B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami
C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.
Typ C nie może być realizowany samodzielnie. Typ C może być realizowany wyłącznie z typem A lub B.
Zakres udzielanego wsparcia obejmuje następujące działania:
a) Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ) oraz rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe:

 • realizacja kompleksowego wsparcia szkół zawodowych w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz przygotowania zawodowego uczniów,
 • poprawa jakości prowadzonego kształcenia zawodowego, w tym zwłaszcza realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanego w miejscu pracy
 • interwencje przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami w edukacji zawodowej.
 • Wsparcie uczniów zdolnych w zakresie kompetencji kluczowych w formule Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych tworzonych i prowadzonych zgodnie z koncepcją opracowaną w ramach projektu pozakonkursowego

b) Poprawa jakości prowadzonego w szkole lub placówce kształcenia zawodowego:

 • programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe
  z pracodawcami – tj. m.in. tworzenie klas patronackich oraz organizację staży i praktyk dla uczniów
 • nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów (w systemie formalnym
  i poza formalnym),
 • działania z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej – elementy doradztwa, m.in. ukierunkowane na aktywne poszukiwanie pracy, możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego,
 • tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt
  i materiały dydaktyczne, wzmocnienie współpracy szkół zawodowych
  z uczelniami,
 • rozwój kompetencji zawodowych kadr wspieranych placówek,
 • dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych.

Wsparcie powinno koncentrować się na tworzeniu i rozwijaniu już powstałych CKZ. Tworzenie nowych CKZ możliwe będzie przede wszystkim w powiatach stanowiących „białe plamy” – gdzie do tej pory takie Centra nie powstały. Projekt powinien koncentrować się na wsparciu branż/grupy zawodów w zakresie których istnieje zapotrzebowanie na lokalnym/regionalnym rynku pracy.
Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.
Dofinansowanie projektu
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90 % wydatków kwalifikowalnych.
Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 10 % wydatków kwalifikowanych.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi
26 318 364,70 PLN.
Niezbędne dokumenty:
Regulamin konkursu wraz z załącznikami, w szczególności:

 • Wzór wniosku o dofinansowanie projektu – określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu;
 • Wzory umów o dofinansowanie projektu – określone w Załącznikach nr 7 i 8 do Regulaminu konkursu;
 • Środki odwoławcze – określone w Załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

Akty prawne i dokumenty programowe konkursu wymienione w Regulaminie konkursu.
Pytania i odpowiedzi
Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków
  Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941

Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86,
e-mail: fem@umwm.pl;

 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów,
  tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93,

e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;

 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz,
  tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73,

e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;

 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ,
  tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83,

e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;

 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów,

tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63,
e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.
Ogłoszenie o konkursie i Regulamin konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (www.rpo.malopolska.pl), a także na Portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).
Pliki do pobrania:
Regulamin_konkursu_10.2.1
Zalacznik_nr_01_Kryteria_wyboru_projektu_10.2.1
Zalacznik_nr_02_Wzor_wniosku_o_dofinansowanie_10.2.1
Zalacznik_nr_03_Instrukcja_wypelniania_wniosku_o_dofinansowanie_10.2.1
Zalacznik_nr_04_Regulamin_korzystania_z_Systemu_eRPO_10.2.1Zalacznik_nr_05_Regulamin_KOP_10.2.1
Zalacznik_nr_06_Definicje_wskaznikow_10.2.1
Zalacznik_nr_07_Umowa_standardowa_10.2.1
Zalacznik_nr_08_Umowa_ryczaltowa_10.2.1
Zalacznik_nr_09_Umowa_o_partnerstwie_10.2.1
Zalacznik_nr_10_Procedura_odwolawcza_10.2.1
Zalacznik_nr_11_Katalog_maksymalnych_dopuszczalnych_cen_rynkowych_10.2.1
Zalacznik_nr_12_Instrukcja_uzytkownika_zewnetrznego_systemu_e-RPO_10.2.1
Zalacznik_nr_13_Zasady_tworzenia_i_funkcjonowania_CWUZ_10.2.1
Zalacznik_nr_14_Wzor_weksla_in_blanco_wraz_z_deklaracja_wekslowa_10 2 1
Zalacznik_nr_15_Dokumenty_do_umowy_10.2.1
Zalacznik_nr_16_Wykaz_efektow_uczenia_sie_10.2.1
Zalacznik_nr_17_Lista_miast_srednich_10.2.1
Zalacznik_nr_18 Lista_zawodow_deficytowych_10.2.1
Zalacznik_nr_19_Podstawowe_informacje_dotyczace_uzyskiwania_kwalifikacji_10.2.1
Zalacznik_nr_20_Oswiadczenie_o_rzetelnosci_10 2 1
EFSII_kolor