XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

18.10.2018

W dniu 16-17 października 2018r. w Piwnicznej – Zdrój odbyło się XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM).
Obrady otworzył Stanisław Sorys Przewodniczący Komitetu Monitorującego, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.
W ramach bloku modyfikacje oraz nowe zestawy kryteriów wybory projektów zaprezentowano zgromadzonym członkom Komitetu kryteria wyboru projektów w ramach poszczególnych Działań/Poddziałań, które po omówieniu, które zostały zatwierdzone poprzez podjęcie stosownych uchwał dla:

  • Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw dla Typu projektu B. projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem (nowy zestaw)
  • Poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia
  • Działania 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB dla Typu projektu A. promocja postaw przedsiębiorczych
  • Działania 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB dla Typu projektu B. profesjonalizacja usług doradczych IOB (nowy zestaw)
  • Poddziałania 3.4.5 Bony na doradztwo
  • Poddziałania 7.2.2 Linie kolejowe
  • Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR
  • Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT
  • Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR

Na zakończenie bloku Zmieniony Roczny Planu Działania w ramach 10 osi.
Pierwszy dzień obrad zakończono podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektów poza obszarem objętym programem, ale na terytorium UE projektów z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego realizowanych w ramach poddziałań 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR oraz 4.5.3 Regionalny niskoemisyjny transport aglomeracyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Drugiego dnia obrad członkom Komitetu zaprezentowano wyniki badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020” oraz wybrane inwestycje zrealizowane z funduszy europejskich na terenie Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój – Pan Zbigniew Janeczek Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna –Zdrój.

https://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2015/06/FEPR-malopolska-C.jpg