Nabór na stanowisko ds. Integracji Transportu w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

14.02.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko ds. integracji transportu
w Biurze Zarządu Stowarzyszenia – 1 etat

I. KRYTERIA FORMALNE:
1. obywatelstwo polskie
2. wykształcenie wyższe – wymagane kierunki: transport lub gospodarka przestrzenna
3. co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
4. nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

II. WYMAGANIA DODATKOWE (będące przedmiotem oceny):
1. Niezbędne:
1) Wiedza z zakresu funkcjonowania i integracji systemów transportowych
2) Wiedza z zakresu danych niezbędnych do zarządzania transportem
3) Wiedza z zakresu modelowania podróży
4) Wiedza z zakresu planowania przestrzennego
5) Znajomość środowiska GIS i umiejętność pracy z bazami GIS

2. Fakultatywne:
1) Podstawowa znajomość programu Visum
2) Doświadczenie lub wiedza w zakresie prowadzeniu konsultacji społecznych
3) Znajomość Koncepcji Integracji Systemów Transportowych Metropolii Krakowskiej (https://metropoliakrakowska.pl/dokumenty/koncepcja-integracji-systemow-transportowych-krof)

Dodatkowym atutem będzie:
– posiadanie wiedzy z zakresu przygotowania i wdrażania projektów współfinansowanych z Funduszy UE i innych poza unijnych źródeł finansowania

Uwaga: Po analizie przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, jedynie wybranych osób.

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1) Aktualizacja bazy danych dotyczących transportu w obrębie Metropolii Krakowskiej
2) Praca z programami do modelowania i programami GIS
3) Planowanie zmian w zintegrowanym transporcie Metropolii Krakowskiej (w tym optymalizacja przebiegu linii autobusowych)
4) Współpraca z gminami tworzącymi Metropolię Krakowską w zakresie integracji transportu (przygotowanie opinii, analiz, rekomendacji)
5) Współpraca z instytucjami odpowiedzialnym za planowanie transportu w Metropolii Krakowskiej (m.in. ZDMK, ZTP, Urząd Marszałkowski, MPK, Politechnika Krakowska)
6) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Biura Zarządu Stowarzyszenia

IV. WARUNKI PRACY I PŁACY:
– wymiar czasu pracy: 1 etat,
– wynagrodzenie zasadnicze z przedziału:
• 2.250 zł – 4.900 zł brutto miesięcznie (zależne od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji)
– praca biurowa z obsługą komputera i urządzeń biurowych w siedzibie Stowarzyszenia
Budynek wyposażony w podjazdy i windy dla osób niepełnosprawnych. Na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych.
– planowane zatrudnienie: od dnia 1 kwietnia 2019 r., na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA.
W Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. CV
2. kwestionariusz osobowy
3. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat:
a) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych
4. kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe
5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
6). kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej
7. własnoręcznie podpisana klauzula RODO

VII. ZASADY NABORU
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska przy ul. Reymonta 20 ( III piętro) w godz. 7.30-15.30 lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny Stowarzyszenia Metropolia Krakowska: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowiska ds. integracji transportu ” w terminie do dnia 1 marca 2019r. /decyduje data wpływu/. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata, biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego. Złożonych dokumentów Stowarzyszenie Metropolia Krakowska nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

VIII. TERMINY ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH
Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 11-12 marca 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie przy ul. Reymonta 20.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu 6 marca 2019 r.

Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział w rozmowach kwalifikacyjnych, telefonicznie lub drogą elektroniczną w terminie do dnia 15 marca 2019 r.

Informacja o nazwisku kandydata wyłonionego na stanowisko ds. integracji transportu będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w BiP najpóźniej do dnia 15 marca 2019 r.

Załączniki do pobrania:

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Oświadczenie Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Pomoc techniczna