XXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

04.02.2019

W dniu 30 stycznia 2019 r. w Krakowie odbyło się XXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM).

Obrady otworzył Łukasz Smółka –  Przewodniczący Komitetu Monitorującego, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

W ramach bloku zmian w kryteriach wybory projektów zgromadzeni członkowie Komitetu omówili modyfikacje kryteriów wyboru projektów dla Działań/Poddziałań, które zostały zatwierdzone poprzez podjęcie stosownych uchwał dla:

  • Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje
  • Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy (2019) (nowy zestaw)
  • Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa dla Typu projektu B. zindywidualizowanie doradztwo zawodowe dla osób powracających z zagranicy (nowy zestaw)
  • Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP
  • Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym
  • Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej dla Typu projektu A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej
  • Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna dla Typu projektu B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa

Na zakończenie bloku zmian zaprezentowano zmienione Roczne Plany Działań w ramach osi 8, 9 oraz 10.

Powyższe kryteria wyboru projektów zostały zatwierdzone przez członków Komitetu poprzez podjęcie stosownych uchwał.

Przedmiotem obrad Komitetu było także sprawozdanie z działalności KM za 2018 rok oraz prezentacja przedstawiciela Ministerstwa Środowiska pn. „Adaptacja do zmian klimatu w kontekście NPF po 2020 r. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tyś mieszkańców”.

https://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2015/06/FEPR-malopolska-C.jpg