Informacje o naborze w ramach Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT, Typ projektu A., B. i C.

27.03.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuję, że Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT, typ projektu A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie  istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, typ projektu B. rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami, typ projektu C. rozwój u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Instytucją ogłaszającą konkurs jest MCP, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs nie jest dzielony na rundy. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się dnia 30 kwietnia 2019 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 29 maja 2019 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2019 r.
Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.
Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków
o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 30 kwietnia 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 29 maja 2019 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl  zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych
(nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

– dzieci w wieku przedszkolnym (w tym z niepełnosprawnościami) oraz ich rodzice/opiekunowie,
– nauczyciele zatrudnieni w ośrodkach wychowania przedszkolnego,
– ośrodki wychowania przedszkolnego.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację następujących typów projektów:

– tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
– rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego
– o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci
– w zakresie stwierdzonych deficytów, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami;
– rozwój u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Typ B musi być łączony z typem A (nie dotyczy projektów realizujących dodatkową ofertę edukacyjną lub specjalistyczną pod kątem wsparcia dzieci
z niepełnosprawnościami) w odniesieniu do konkretnego OWP.

Typ C nie może być realizowany samodzielnie w odniesieniu do konkretnego OWP.

Zakres udzielanego wsparcia obejmuje następujące działania:

– tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP (również specjalnych i integracyjnych);
– dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Działania te mogą być realizowane samodzielnie.
– rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów;
– wydłużenie godzin pracy OWP;
– doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
– doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy;
– kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych form wsparcia wskazane zostały w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Dofinansowanie projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych.
Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 15 % wydatków kwalifikowanych.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi
18 913 338,18 PLN.

Niezbędne dokumenty:

Regulamin konkursu wraz z załącznikami, w szczególności:

–  Wzór wniosku o dofinansowanie projektu – określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu;
–  Wzory umów o dofinansowanie projektu – określone w Załącznikach nr 7 i 8 do Regulaminu konkursu;
–  Środki odwoławcze – określone w Załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

Akty prawne i dokumenty programowe konkursu wymienione w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków
Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941
Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86,
e-mail: fem@umwm.pl

Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów,
tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93,
e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl

Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz,
tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73,
e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl

Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ,
tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83,
e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl

Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów,
tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63,
e-mail: fem_tarnow@umwm.pl

Ogłoszenie o konkursie i Regulamin konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (www.rpo.malopolska.pl), a także na Portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

 

Regulamin_konkursu_10.1.1 II Uchwala_10.1.1 II Zalacznik _1_Kryteria_10.1.1 II Zalacznik_2_Wzor_wniosku_o_dofinansowanie_10.1.1 II Zalacznik_3_Instrukcja_wypelniania_wniosku_10_1_1 II Zalacznik_4_Regulamin_korzystania_z_systemu_e-RPO_10.1.1 II Zalacznik_5_Regulamin KOP_10_1_1 II_z_zalacznikami Zalacznik_6_Definicje wskaźnikow_10.1.1 II Zalacznik_7_Umowa standardowa_10_1_1 II_z_zalacznikami Zalacznik_8_Umowa ryczaltowa_10_1_1 II_z_zalacznikami Zalacznik_9_Umowa o partnerstwie_10_1_1 II_z_zalacznikiem Zalacznik_10_Procedura_odwolawcza_10.1.1.II Zalacznik_11_Katalog_stawek_10.1.1 II Zalacznik_12_Instrukcja_uzytkownika_zewnętrznego_systemu_e-RPO_10_1_1 II Zalacznik_13_Oswiadczenie_o_rzetelnosci_10.1.1 II Zalacznik_14_10_1_1 II_z_zalacznikami Zalacznik_15_Wzor_weksla_in_blanco_wraz_z_deklaracja_wekslowa_10.1.1II Zalacznik_16_Wskaznik upowszechnienia edukacji przedszkolnej_10.1.1II Zalacznik_17_Lista_miast_srednich_10.1.1II Zalacznik_18_Podstawowe_informacje_dotyczace_uzyskiwania_kwalifikacji_10.1.1II

EFSII_kolor