XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

18.03.2019

W dniu 15 marca 2019 r. w Krakowie odbyło się XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM).

Obrady otworzył Łukasz Smółka –  Przewodniczący Komitetu Monitorującego, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

W ramach bloku zmian w kryteriach wybory projektów zgromadzeni członkowie Komitetu omówili modyfikacje kryteriów wyboru projektów dla:

 • Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw dla Typu projektu A. projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe
 • Poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw
 • Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja
 • Poddziałania 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju
 • Poddziałania  5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym
 • Poddziałania  5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR

Zaprezentowano także zmieniony Roczny Plan Działania:

1) w ramach 8 osi priorytetowej pn. Rynek pracy

 • Działanie 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców dla Typu projektu A. programy przekwalifikowania pracowników przygotowujące do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych/ zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia
 • Działanie 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców dla Typu projektu B. opracowanie strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, w tym możliwość realizacji szkoleń i doradztwa w tym zakresie oraz wdrożenie opracowanego programu (jego elementu)

2) w ramach 9 osi priorytetowej pn. Region spójny społecznie

 • Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe
 • Poddziałanie 9 2.2  Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT
 • Poddziałanie 9 2.3  Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR

3) w ramach 10 osi priorytetowej pn. Wiedza i kompetencje

 • Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT
 • Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR
 • Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

Na zakończenie podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

https://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2015/06/FEPR-malopolska-C.jpg