Informacje o naborze w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu A., B. i C.

19.04.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT,  Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B.  wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych, Ty projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej.

Instytucją ogłaszającą konkurs jest MCP, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs nie jest dzielony na rundy. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się dnia 20 maja 2019 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 31 lipca 2019 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursugrudzień 2019 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 20 maja 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 31 lipca 2019 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.


Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się:

 

W przypadku Typu projektu A i B wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • organizacje non-profit,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych – pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • przedsiębiorcy,
 • instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi społeczne i zdrowotne.

 W przypadku Typu projektu C:

 • powiaty, w tym miasta na prawach powiatu,
 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów. Usługi społeczne muszą być realizowane przez podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej usługi społeczne lub przez podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

W przypadku Typu projektu A i B:

 • osoby niesamodzielne,
 • opiekunowie nieformalni osób niesamodzielnych,
 • podmioty pełniące funkcje centrów wsparcia opiekunów nieformalnych,
 • podmioty zapewniające wsparcie dzienne dla osób niesamodzielnych.

W przypadku Typu projektu C:

 • osoby i rodziny dotknięte problemami i sytuacjami kryzysowymi (takimi jak przemoc, konflikty małżeńskie/partnerskie, trudności wychowawcze, uzależnienia, przeciążenie psychicznie i przewlekły stres, wypadki losowe, katastrofy itp.),
 • ośrodki interwencji kryzysowej.

W ramach konkursu, w przypadku realizacji Typu projektu A i B, dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację inicjatyw zwiększających dostępność oraz jakość usług kierowanych do osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów:

Typ projektu A – Działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, poprzez uruchomienie centrów wsparcia opiekunów, oferujących co najmniej:

 • wsparcie edukacyjno-doradcze opiekunów nieformalnych, obejmujące m.in. grupy wsparcia w określonych kręgach tematycznych (w tym np. grupy wirtualne i telefoniczne), organizację indywidualnego poradnictwa (w tym psychologicznego) oraz szkoleń i praktyk opiekuńczych (w tym w formach mobilnych/ niestacjonarnych), zespołową asystenturę (w formach mobilnych/niestacjonarnych) – pomoc w „zarządzaniu opieką” (usługi „menadżerów opieki”),
 • działania zwiększające dostęp opiekunów nieformalnych do informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, dofinansowań, świadczeń itp., ułatwiających opiekę i podnoszących jej jakość,
 • działania informacyjno-edukacyjne kierowane do kadr różnych systemów związanych z opieką nad osobami niesamodzielnymi, w tym przede wszystkim służby zdrowia i pomocy społecznej.

Zakres udzielanego wsparcia może obejmować dodatkowo:

 • usługi „odciążeniowe”/„wytchnieniowe”/ „opieki zastępczej”, umożliwiające czasowe całodobowe przebywanie osoby niesamodzielnej pod profesjonalną opieką w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki przez jej opiekuna nieformalnego lub potrzeby odpoczynku opiekuna,
 • ułatwienia w dostępie opiekunów nieformalnych do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego w połączeniu z nauką obsługi sprzętu i doradztwem w zakresie jego wykorzystania.

Typ projektu B – Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych oferujących oddziaływania terapeutyczne i inne zapewniające utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, samodzielności i aktywności uczestników i niedopuszczanie do pogłębiania się dysfunkcji, a także edukację osób niesamodzielnych i ich opiekunów nieformalnych. Zakres usług świadczonych w placówce powinien obejmować co najmniej:

 • usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne obejmujące co najmniej możliwość dowozu uczestników, możliwość pobytu w miejscu spełniającym odpowiednie warunki lokalowe, gwarantującym prawidłową realizację usług, ciepły posiłek, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych oraz opiekę higieniczną w niezbędnym zakresie,
 • usługi aktywizująco – usprawniające obejmujące m.in. organizację czasu wolnego, udział w zajęciach terapeutycznych, udział w zajęciach podnoszących sprawność psychiczną i fizyczną i aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym,
 • usługi wspomagające polegające m.in. na udzielaniu informacji, edukacji, wsparciu i poradnictwu, zarówno dla uczestników, jak i ich opiekunów nieformalnych.

W przypadku realizacji Typu projektu C, dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej, zapewniających osobom i rodzinom dotkniętym problemami i sytuacjami kryzysowymi kompleksową pomoc w zakresie zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia kryzysu, ograniczenia czasu trwania kryzysu i jego negatywnych konsekwencji, przywrócenia równowagi psychospołecznej oraz zapobiegania nawrotom sytuacji kryzysowych. Zakres udzielanego wsparcia może obejmować następujące działania:

1. wsparcie na tworzenie nowych ośrodków interwencji kryzysowej. Zakres usług interwencji kryzysowej świadczonych przez ośrodek powinien obejmować co najmniej:

 • diagnozę stanu klienta i stopnia zagrożenia jego równowagi psychicznej, zdrowia i życia,
 • ustalenie planu pomocy i jego realizatorów,
 • natychmiastowe udzielenie specjalistycznej, interdyscyplinarnej pomocy mającej na celu przywrócenie równowagi psychospołecznej (w szczególności pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, poradnictwa socjalnego),
 • zapewnienie dostępu do miejsc czasowego schronienia w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia wynikającej z kryzysu psychospołecznego,
 • profilaktykę kryzysu: działania pre-interwencyjne, w tym działania informacyjne o proponowanej ofercie adresowane do osób i rodzin dotkniętych problemami i sytuacjami kryzysowymi, instytucji i organizacji istotnych dla kompleksowości oferty wsparcia, mieszkańców danego terenu,
 • działania post-interwencyjne: działania wzmacniające i wspierające osoby i rodziny dotknięte problemami i sytuacjami kryzysowymi.

2. wsparcie na rozwój istniejących ośrodków interwencji kryzysowej, wyłącznie pod warunkiem dorównania do standardu określonego dla nowych ośrodków interwencji kryzysowej w pkt a), a w przypadku ośrodków spełniających ten standard, wyłącznie pod warunkiem rozszerzenia oferty usług świadczonych przez dany ośrodek lub zwiększenia liczby osób obejmowanych wsparciem wramach danego ośrodka.

Typy projektów (A, B, C) mogą być łączone.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

 

Dofinansowanie projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,73 % wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 7,27 % wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi
8 720 953,77 PLN.

 

Niezbędne dokumenty:

Regulamin konkursu wraz z załącznikami, w szczególności:

 • Wzór wniosku o dofinansowanie projektu – określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu;
 • Wzory umów o dofinansowanie projektu – określone w Załącznikach nr 7 i 8 do Regulaminu konkursu;
 • Środki odwoławcze – określone w Załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

 

Akty prawne i dokumenty programowe konkursu wymienione w Regulaminie konkursu.


Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków
  Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941

Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl;

 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów,
  tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, fax. (32) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz,
  tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, fax. (18) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ,
  tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, fax. (18) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, fax. (14) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Ogłoszenie o konkursie i Regulamin konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (www.rpo.malopolska.pl), a także na Portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl ).

 

Regulamin_konkursu_9.2.2_ABC_III Uchwała nr 647/ 19 z dnia 18.04.2019 r. Zalacznik_01_Kryteria_9.2.2_ABC_III Zalacznik_02_Wzor_wniosku_o_dofinansowanie_9.2.2_ABC_III Zalacznik_03_Instrukcja_wypelniania_wniosku_9.2.2_ABC_III Zalacznik_04_Regulamin_korzystania_z_systemu_e-RPO_9.2.2_ABC_III Zalacznik_05_Regulamin_KOP_z_zalacznikami_9.2.2_ABC_III Zalacznik_06_Wskazniki_9.2.2_ABC_III Zalacznik_07_Wzor_umowy_standardowa_z_zalacznikami_9.2.2_ABC_III Zalacznik_08_Wzor_umowy_ryczalt_z_zalacznikami_9.2.2_ABC_III Zalacznik_09_Umowa_o_partnerstwie_z_zalacznikami_9.2.2_ABC_III Zalacznik_10_Procedura_odwolawcza_9.2.2_ABC_III Zalacznik_11_Katalog_cen_i_standardow_9.2.2_ABC_III Zalacznik_12_Instrukcja_uzyt_zewn_e-RPO_9.2.2_ABC_III Zalacznik_13_Wzor_weksla_wraz_z_deklaracja_wekslowa_9.2.2_ABC_III Zalacznik_14_Dokumenty_do_umowy_z_zalacznikami_9.2.2_ABC_III Zalacznik_15_Oswiadczenie_o_rzetelnosci_9.2.2_ABC_III Zalacznik_16_Rekomendacje_centrum_wsparcia_opiekunow_9.2.2_ABC_III Zalacznik_17_Rekomendacje_placowki_dzienne_seniorzy_9.2.2_ABC_III Zalacznik_18_Lista_gmin_uslugi_opiekuncze_9.2.2_ABC_III Zalacznik_19_Odsetek_osob_60_lat_i_wiecej_9.2.2_ABC_III

EFSII_kolor