Nabór projektów w ramach Poddziałania 10.1.1 – zakończony

30.05.2019

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałanie 10.1.1 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – ZIT, typy projektów A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, B. rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami, C. rozwój u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy – nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-009/19

Informujemy, że w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 43 wnioski o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 53 172 853,52 PLN, co stanowi 281,14% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.