Wsparcie dla osób niesamodzielnych – ruszył konkurs!

21.05.2019

W dniu 20 maja 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) rozpoczął nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT. Środki w ramach konkursu przeznaczone są  na działania związane ze świadczeniem usług opiekuńczych oraz interwencją kryzysową oraz na wsparcie edukacyjno-doradcze kierowane do opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w ramach tworzonych Centrów wsparcia opiekunów

Dofinansowanie uzyskają  projekty związane z tworzeniem lub rozwojem nowych placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

Środki zostaną również przeznaczone tworzenie i/lub działalność ośrodków interwencji kryzysowej, zapewniających kompleksową pomoc osobom i rodzinom dotkniętym problemami i sytuacjami kryzysowymi.

W ramach projektów pozyskane środki będzie można przeznaczyć m.in. na:

  • koszty adaptacji i wyposażenia placówek zapewniających dzienną opiekę osób niesamodzielnych,
  • zatrudnienie personelu (lekarz, pielęgniarka, rehabilitant, dietetyk),
  • koszty związane z funkcjonowaniem placówki (wyżywienie, transport, organizacja zajęć z zakresu aktywizacji osób niesamodzielnych),
  • koszty związane z uruchomieniem centrów wsparcia opiekunów (najem lokalu, organizacja indywidualnego poradnictwa, szkolenia i praktyki opiekuńcze, w tym niestacjonarne, usługi „menadżerów opieki”),
  • zakup sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego.

Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2019 roku.

Więcej informacji na temat wsparcia można znaleźć na stronie IZ RPO: http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/malopolska-wspiera-osoby-niesamodzielne

Szczegółowe informacje o konkursie i wymaganych dokumentach można znaleźć na stronie IZ RPO: http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-9-2-2–uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa—zit—rpmp-09-02-02-ip-01-12-016-19