Zmiana zapisów Regulaminu dla Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT, Typ projektu A., B. i C.

16.05.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuję, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 781/19 z dnia 14 maja 2019 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT, Typ projektu: A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami.

W związku ze wzrostem średniego wynagrodzenia za pracę w stosunku do roku 2016, kiedy ogłaszany był nabór w ramach konkursu, zaistniała konieczność aktualizacji wysokości stypendium za udział w praktyce zawodowej lub stażu w celu dostosowania stawki do aktualnej sytuacji na rynku pracy.

W związku z powyższym w Regulaminie konkursu w Podrozdziale 2.3 ust. 2 lit. c) wprowadzono następującą zmianę: „Za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym uczniowie otrzymują stypendium. Pełna kwota stypendium jest wypłacana za każde kolejne przepracowane 150 godzin. W przypadku realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego w innym wymiarze, wysokość stypendium wyliczana jest proporcjonalnie. Wysokość stypendium wynosić może minimalnie 1500,00 zł brutto, a maksymalnie 2300,00 zł brutto”.