Informacja dla Beneficjentów

06.06.2019

Informacja dla Beneficjentów przekazana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w zakresie rekomendacji z przeprowadzonych w IZ Audytów Systemów Zarządzania i Kontroli dotycząca kwestii konieczności uwzględniania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w oświadczeniach o wielkości otrzymanej pomocy de minimis, oraz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych:

Właściwi Beneficjenci powinni zwrócić uwagę na wynikający z przepisów Rozporządzenia ogólnego zakaz podwójnego finansowania wydatków i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie.