Magiczny wskaźnik n+3 osiągnięty! Małopolska z sukcesem wydaje unijne środki.

19.06.2019

Małopolska osiągnęła cel na 2019 rok, jeśli chodzi o wykonanie tzw. zasady n+3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wypracowano 102% zakładanego poziomu czyli rozliczono, aż ok. 701 mln euro wydatków z wymaganych 688 mln euro. To bardzo dobra wiadomość, ponieważ oznacza, że środki w ramach programu dla naszego województwa nie są zagrożone.

Na zdjęciu widoczne na pierwszym planie wskaźnik kierunku strzałki skierowny do góry. Ponadto widoczne są monety, liczby,znak Unii Europejskiej oraz napis Euro.

Fundusze europejskie wydajemy szybko i efektywnie
dbając przy tym o to, aby były one przeznaczane na przemyślane inwestycje i projekty. Dzięki temu jesteśmy pewni, że z ich rezultatów Małopolanie będą korzystać przez kolejne lata –
powiedział Łukasz Smółka wicemarszałek województwa małopolskiego.

Małopolska na 102

Małopolska osiągnęła 102 % proc. zakładanego celu. Oznacza to, że nasze województwo, które zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami, miało rozliczyć 688 mln euro już w pierwszym półroczu  rozliczyło ok. 701 mln. Warto podkreślić, iż poziom certyfikacji wydatków do KE w głównej mierze zależy od wniosków o płatność składanych przez beneficjentów.

N+3 czyli co?

Zasada N+3 to jedna z reguł zarządzania finansowego publicznymi środkami wspólnotowymi. Regionalny Program Operacyjny możemy rozliczać do 2023 r., ale na każdy rok trwającej perspektywy finansowej mamy wyznaczoną ilość środków, które musimy rozliczyć w Komisji Europejskiej. Środki nierozliczone bezpowrotnie tracimy.

Efekty unijnych inwestycji

Od początku uruchomienia programu do końca maja 2019 r. ogłoszono 154 konkursy, podpisano blisko 3 tys. umów o wartości dofinansowania środków UE:  8 833 400 038,09 zł, co stanowi 72% wartości całego programu. Przykłady unijnych inwestycji widać w każdym zakątku regionu.

W ramach infrastruktury transportowej powstają między innymi 182 nowe obiekty „parkuj i jedź”, „bike & ride” i 46 zintegrowane węzły przesiadkowe, w których jest tworzonych 5 237 miejsc postojowych dla samochodów i 2 088 stanowisk postojowych dla rowerów. Planuje się zakupić 370 jednostek taboru pasażerskiego w ramach komunikacji miejskiej, zakupionych zostało już 264 jednostek taboru pasażerskiego komunikacji miejskiej i 13 taboru kolejowego.

Korzystają wszyscy

Duża pomoc trafiła też do przedsiębiorców. Dzięki dotychczas podpisanym umowom pomoc uzyskało już 680 MŚP, a 2280 MŚP złożyło wnioski, 58 przedsiębiorstw zostało wspartych
w zakresie prowadzenia prac B+R. W trakcie przygotowywania jest 111,48 ha nowych terenów inwestycyjnych, planuje się utworzyć 26 inwestycji zlokalizowanych na uzbrojonych terenach.

Odnawiane i wspierane są obiekty i infrastruktura, istotne z punktu widzenia ponoszenia atrakcyjności turystycznej regionu. Do użytku turystów oddano już oddano już 383,10 km szlaków, powstaje ponad 196,48 km tras rowerowych, wspieranych jest 210 obiektów turystycznych
i rekreacyjnych. Szacuje się, że dzięki zrealizowanym projektom, wsparte atrakcje turystyczne odwiedzi średniorocznie 4 017 146 osób. Wzmacniane są również służby ratunkowe oraz gospodarka środowiskowa w regionie.

Wymieniono ponad  21 tys. starych kotłów. Szacuje się, że dzięki zrealizowanym inwestycjom
w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych o ok.230,7 tys. ton równoważnika C02 rocznie.

Środki programu mają również na celu pomoc indywidualnym mieszkańcom regionu, borykającymi się z różnego typu problemami na rynku pracy, czy zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Do 31 maja 2019 r. z projektów skorzystało ponad 213,7 tys. Małopolan, z czego 58 % stanowiły kobiety. Ponad 34 tys. osób było powyżej 54 roku życia, a ponad 16 tys. osób zmagało się  z niepełnosprawnościami.

źródło: http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/magiczny-wskaznik-n-3-osiagniety—malopolska-z-sukcesem-wydaje-unijne-srodki