Nabór na wolne stanowisko Główny Księgowy w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

14.06.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko Główny Księgowy
w Biurze Zarządu Stowarzyszenia – 1 etat

I. KRYTERIA FORMALNE:

 1. obywatelstwo polskie
 2. ukończone ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
 3. co najmniej cztery lata doświadczenia zawodowego
 4. nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorząd terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

II. WYMAGANIA DODATKOWE (będące przedmiotem oceny):

 1. Niezbędne:
  1) co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu pełnej księgowości
  2) znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości, finansów publicznych, ubezpieczeń społecznych, podatków- umiejętność właściwej interpretacji i stosowania
  3) znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego oraz programów księgowo-płacowych
 2. Fakultatywne:
  1) znajomość programu Symfonia ( Finanse i Księgowość, Kadry i Płace ) oraz Płatnik
  2) znajomość regulacji dot. funkcjonowania stowarzyszeń
  3) doświadczenie zawodowe w obszarze finansów w jednostkach sektora finansów publicznych
  4) znajomość zasad finansowania i rozliczania projektów realizowanych z funduszy europejskich

Uwaga: Po analizie przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, jedynie wybranych osób.

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1) prowadzenie rachunkowości Stowarzyszenia zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
2) sporządzanie i aktualizowanie planów kont dostosowanych dla potrzeb Stowarzyszenia,
3) prowadzenie wydzielonej ewidencji księgowej dla projektów realizowanych ze środków europejskich,
4) sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z budżetem Stowarzyszenia, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
6) obsługa kadrowo-płacowa Stowarzyszenia, w tym w szczególności:
– sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;
– prowadzenie akt osobowych pracowników;
– dokonywanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego pracowników;
– obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych,
– sporządzanie listy płac wynagrodzeń w ramach umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
– sporządzanie dokumentacji ubezpieczeniowej, w tym miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów;
7) prowadzenie rozliczeń z członkami Stowarzyszenia, w tym dokumentacji składek członkowskich,
8) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
9) współpraca z bankami obsługującymi Stowarzyszenie z tytułu prowadzenia rachunku środków własnych,
10) przygotowywanie w części finansowej wniosków o płatność do rozliczania projektów realizowanych ze środków europejskich,
11) przygotowywanie i aktualizowanie procedur w zakresie prowadzenia rachunkowości Stowarzyszenia: polityka rachunkowości, obieg dokumentów finansowych,
12) reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwo,
13) współpraca przy sporządzaniu i aktualizowaniu budżetu w projektach realizowanych ze środków europejskich,
14) bieżące monitorowanie wydatków w projektach realizowanych ze środków europejskich,
15) sporządzanie pism, wniosków i podań związanych z działalnością finansowo-księgową Stowarzyszenia,
16) należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych,
17) udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez uprawnione organy kontrolne,
18) obsługa bankowości internetowej w ramach udzielonego pełnomocnictwa,
19) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Biura.

IV. WARUNKI PRACY I PŁACY:
– wymiar czasu pracy: 1 etat,
– wynagrodzenie zasadnicze z przedziału:
• 4500- 6800 zł brutto miesięcznie (zależne od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji)
– praca biurowa z obsługą komputera i urządzeń biurowych w siedzibie Stowarzyszenia.
Budynek wyposażony w podjazdy i windy dla osób niepełnosprawnych. Na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych.
– planowane zatrudnienie: od dnia 1 sierpnia 2019r. (zastrzega się możliwość wcześniejszego nawiązania stosunku pracy), na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony.

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA.
W Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV
 2. kwestionariusz osobowy
 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat:
  a) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 4. kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej
 7. własnoręcznie podpisana klauzula RODO

VII. Zasady naboru
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska przy ul. Reymonta 20 ( III piętro) w godz. 7.30-15.30 lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny Stowarzyszenia Metropolia Krakowska: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Główny Księgowy” w terminie do dnia 27 czerwca 2019r. /decyduje data wpływu/. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Złożonych dokumentów Stowarzyszenie Metropolia Krakowska nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

VIII. Termin rozmów kwalifikacyjnych
Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 4-5 lipca 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie przy ul. Reymonta 20.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu 2 lipca 2019 r.

Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział w rozmowach kwalifikacyjnych, telefonicznie lub drogą elektroniczną w terminie do dnia 10 lipca 2019 r.

Informacja o nazwisku kandydata wyłonionego na stanowisko Główny Księgowy zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w BIP najpóźniej do dnia 10 lipca 2019 r.

Osoba do kontaktu: Magdalena Tylek, telefon: 12 34 18 574

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Pomoc-techniczna-1024x120.jpg