NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. PLANOWANIA I FINANSOWANIA POLITYK ROZWOJU BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

22.07.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA
w Zespole ds. planowania i finansowania polityk rozwoju
Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska –1 etat

I. KRYTERIA FORMALNE:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego w przypadku stanowiska specjalista lub co najmniej cztery lata doświadczenia zawodowego w przypadku stanowiska główny specjalista;
 4. nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zero-jedynkowa).

II. WYMAGANIA DODATKOWE (będące przedmiotem oceny):

 1. Niezbędne:
  1. co najmniej rok doświadczenia zawodowego w pracy przy projektach współfinansowanych ze środków funduszy europejskich;
  2. znajomość regulacji UE w zakresie funduszy europejskich w okresie programowania na lata 2014-2020, w tym dot. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
  3. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. średnio- zaawansowanym (B2 – upper-intermediate);
  4. wiedza z zakresu tworzenia i monitorowania realizacji opracowań analitycznych / raportów / strategii;
  5. znajomość zasad realizacji, zapisów oraz zagadnień związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego, w tym w szczególności osi 3-5, 7, 9-10, 12;
  6. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
  7. otwartość na współpracę i łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych.
 2. Fakultatywne:
  1. znajomość regulacji dot. funkcjonowania stowarzyszeń; 
  2. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. zaawansowanym (C1 – advanced);
  3. znajomość innych języków obcych;
  4. wiedza z zakresu oferty inwestycyjnej i promocji gospodarczej regionu;
  5. znajomość zagadnień dot. promocji i marketingu terytorialnego oraz nowoczesnych narzędzi promocji;
  6. umiejętność prawidłowego redagowania tekstów;
  7. umiejętność organizacji pracy własnej i samodzielnego rozwiązywania problemów;
  8. umiejętność zarządzania informacją i dzielenia się informacjami.

Uwaga: Po analizie przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, jedynie wybranych osób.

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. Realizacja zadań związanych z pełnieniem przez Stowarzyszenie funkcji Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (IP ZIT).
 2. Prowadzenie prac związanych z realizacją projektów Stowarzyszenia, współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
 3. Udział w pracach dot. formułowania polityk rozwoju metropolitalnego, w tym opracowywania wspólnych strategii i planów oraz monitorowanie stopnia realizacji zadań i efektów wynikających z przyjętych polityk rozwoju metropolitalnego.
 4. Rozwijanie modelu funkcjonowania partnerstwa gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska i monitorowanie współpracy gmin w zakresie finansowania polityk metropolitalnych.
 5. Realizacja zadań wynikających ze współpracy SMK w krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy.
 6. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z podmiotami zewnętrznymi zajmującymi się planowaniem i finansowaniem polityk metropolitalnych.
 7. Sporządzanie raportów, opinii, analiz.
 8. Formułowanie celów i koordynowanie pracy forów tematycznych.
 9. Przygotowanie merytoryczne szkoleń, konferencji i spotkań oraz prowadzenie wystąpień publicznych.
 10. Współpraca przy redagowaniu zapytań ofertowych w zakresie powierzonych zadań.
 11. Udział w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez upoważnione instytucje.
 12. Wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora Biura.

IV. WARUNKI PRACY I PŁACY:
– wymiar czasu pracy: 1 etat,
– wynagrodzenie zasadnicze z przedziału:
• 3100 – 4900 zł brutto miesięcznie dla stanowiska specjalista lub 3500 – 5400 zł brutto miesięcznie dla stanowiska główny specjalista  (zależne od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji),
– praca biurowa z obsługą komputera i urządzeń biurowych w siedzibie Stowarzyszenia. 
Budynek wyposażony w podjazdy i windy dla osób niepełnosprawnych. Na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych. 
– planowane zatrudnienie: od dnia 1 września 2019 r. (zastrzega się możliwość wcześniejszego nawiązania stosunku pracy), na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony.

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA.
W Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat:
  a) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
  b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
 4. kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej;
 7. własnoręcznie podpisana klauzula RODO.

VII. Zasady naboru
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska przy ul. Reymonta 20 ( III piętro) w godz. 7.30-15.30 lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny Stowarzyszenia Metropolia Krakowska: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko SPECJALISTA/GŁÓWNY SPECJALISTA w Zespole ds. planowania i finansowania polityki rozwoju”  lub drogą elektroniczną na adres: biuro@metropoliakrakowska.pl w terminie do dnia 2 sierpnia 2019 r.  do godziny 15:00 /decyduje data wpływu/.  Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Złożonych dokumentów Stowarzyszenie Metropolia Krakowska nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. 
Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

VIII. Termin rozmów kwalifikacyjnych
Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 7-9 sierpnia 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie przy ul. Reymonta 20.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu 5 sierpnia 2019 r.

Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział w rozmowach kwalifikacyjnych, telefonicznie lub drogą elektroniczną w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r.

Informacja o nazwisku kandydata wyłonionego na stanowisko specjalista / główny specjalista zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w BIP najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2019 r.

Osoba do kontaktu: Julita Ewert-Stawowy, telefon: 12 34 18 573.

Stanowisko współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.