NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W ZESPOLE DS. ADMINISTRACYJNYCH I ORGANIZACYJNYCH BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

23.07.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko pracy Asystenta / Specjalisty
w Zespole ds. Administracyjnych i Organizacyjnych
Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – 1 ETAT

I. KRYTERIA FORMALNE:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w przypadku stanowiska Asystent lub co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w przypadku stanowiska Specjalista;
 4. nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

II. WYMAGANIA DODATKOWE (będące przedmiotem oceny):

1) Niezbędne:

 1. podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce;
 2. doświadczenie w realizacji zadań o charakterze administracyjno- organizacyjnym (np. sporządzanie protokołów i raportów, realizacja procedur, organizacja spotkań i konferencji, administrowanie stronami www);
 3. komunikatywność;
 4. umiejętność redagowania tekstów;
 5. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;

2) Fakultatywne:

 1. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. średniozaawansowanym (B1);
 2. znajomość podstawowych zagadnień związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym dotyczących Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
 3. znajomość przepisów dotyczących: funkcjonowania stowarzyszeń, zamówień publicznych, archiwizacji, ochrony danych osobowych;
 4. znajomość zagadnień dot. promocji i marketingu terytorialnego oraz nowoczesnych narzędzi promocji;
 5. doświadczenie w obszarze zamówień publicznych, w tym współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich;

3) Predyspozycje:

 1. wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i międzyinstytucjonalnych;
 2. bardzo dobra organizacja pracy własnej i samodzielnego rozwiązywania problemów, samodzielność, rzetelność, dokładność;
 3. umiejętność pracy w zespole;
 4. sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych;
 5. pozytywne nastawienie oraz zaangażowanie w powierzone działania;
 6. skuteczność w komunikacji, w tym umiejętność argumentowania;
 7. zdolność do szybkiego uczenia się;
 8. odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;
 9. umiejętność zarządzania informacją i dzielenia się informacjami;
 10. umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji i wyciągania wniosków;

Uwaga: Po analizie przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, jedynie wybranych osób.

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. obsługa sekretarska biura Zarządu;
 2. obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej Biura Zarządu, w tym elektronicznej skrzynki nadawczo – odbiorczej oraz łączenie rozmów telefonicznych;
 3. realizacja zadań związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną Organów Stowarzyszenia oraz Biura Zarządu (np. przygotowywanie materiałów, sporządzanie protokołów, prowadzenie wewnętrznych rejestrów i ewidencji, prowadzenie wewnętrznych działań informacyjnych, współpraca przy opracowaniu zbiorczych informacji i sprawozdań);
 4. koordynowanie i organizacja spotkań, szkoleń, konferencji, wizyt studyjnych oraz wyjazdów;
 5. koordynowanie i organizacja zaopatrzenia Biura w materiały biurowe i środki czystości oraz nadzór nad pracami związanymi z utrzymaniem porządku i czystości;
 6. pełnienie funkcji archiwisty, realizującego zadania w ramach archiwum zakładowego;
 7. współpraca z Głównym Księgowym oraz pozostałymi pracownikami Zespołu ds. administracyjnych i organizacyjnych;
 8. współpraca przy redagowaniu zapytań ofertowych oraz udział w pracach  komisji przetargowych ;
 9. formułowanie oraz realizowanie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących działalności Stowarzyszenia;

IV. WARUNKI PRACY I PŁACY:

 • wymiar czasu pracy: 1 etat,
 • wynagrodzenie zasadnicze z przedziału:  2100 zł – 3600 zł brutto miesięcznie dla stanowiska Asystent  lub 3100 zł – 4900 zł brutto dla stanowiska Specjalista (zależne od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji),
 • praca biurowa z obsługą komputera i urządzeń biurowych w siedzibie Stowarzyszenia. 
  Budynek wyposażony w podjazdy i windy dla osób niepełnosprawnych. Na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych. 
 • planowane zatrudnienie: od dnia 1 września 2019 r. (zastrzega się możliwość wcześniejszego nawiązania stosunku pracy), na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony.

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA.

W Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat:
  a) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
  b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
 4. kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej;
 7. własnoręcznie podpisana klauzula RODO.

VII. ZASADY NABORU:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska przy ul. Reymonta 20 ( III piętro) w godz. 7.30-15.30 lub
 • przesłać pocztą na adres korespondencyjny Stowarzyszenia Metropolia Krakowska: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ASYSTENT / SPECJALISTA w ZESPOLE ds. ADMINISTRACYJNYCH I ORGANIZACYJNYCH” lub
 • przesłać na adres e-mail: biuro@metropoliakrakowska.pl

w terminie do dnia 2 sierpnia 2019 r.  do godz. 15:30 /decyduje data wpływu/. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Złożonych dokumentów Stowarzyszenie Metropolia Krakowska nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. 
Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

VIII. TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH:

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 7 – 9  sierpnia 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie przy ul. Reymonta 20.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu 5 sierpnia 2019 r.

Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział w rozmowach kwalifikacyjnych, telefonicznie lub drogą elektroniczną w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r.

Informacja o nazwisku kandydata wyłonionego na stanowisko Asystent / Specjalista w Zespole ds. administracyjnych i organizacyjnych zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w BIP najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2019 r.

Stanowisko współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.