NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. PLANOWANIA I FINANSOWANIA POLITYK ROZWOJU BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

05.08.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA
w Zespole ds. planowania i finansowania polityk rozwoju
Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – 1 etat

I.  Czym musisz dysponować by do nas dołączyć (KRYTERIA FORMALNE)?

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego;
 4. nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Uwaga: Jeśli nie spełniasz wszystkich powyższych wymogów formalnych nie zostaniesz dopuszczony do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

II. Czego oczekujemy (KWESTIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCENY)?

 1. Niezbędne:
  • dysponowanie wiedzą z zakresu oferty inwestycyjnej i promocji gospodarczej regionu;
  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. średnio- zaawansowanym (B2 – upper-intermediate);
  • wiedza z zakresu tworzenia i monitorowania realizacji opracowań analitycznych / raportów / strategii;
  • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
  • otwartość na współpracę i łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych.
 2. Co będzie dodatkowym atutem (fakultatywne):
 • znajomość zasad realizacji, zapisów oraz zagadnień związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego, w tym w szczególności osi 3;
 • doświadczenie zawodowe w pracy przy projektach współfinansowanych ze środków funduszy europejskich;
 • znajomość zagadnień dot. promocji i marketingu terytorialnego oraz nowoczesnych narzędzi promocji;
 • umiejętność prawidłowego redagowania tekstów;
 • umiejętność organizacji pracy własnej i samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. zaawansowanym (C1 – advanced);
 • znajomość innych języków obcych;
 • znajomość regulacji dot. funkcjonowania stowarzyszeń.

Uwaga: Po analizie przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, jedynie wybranych osób.

III. Czym będziesz się zajmować (RAMOWY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ)?

 1. Prowadzenie prac związanych z realizacją projektów Stowarzyszenia, współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
 2. Udział w pracach dot. formułowania polityk rozwoju metropolitalnego, w tym opracowywania wspólnych strategii i planów oraz monitorowanie stopnia realizacji zadań i efektów wynikających z przyjętych polityk rozwoju metropolitalnego.
 3. Rozwijanie modelu funkcjonowania partnerstwa gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska i monitorowanie współpracy gmin w zakresie finansowania polityk metropolitalnych.
 4. Realizacja zadań wynikających ze współpracy SMK w krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy.
 5. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z podmiotami zewnętrznymi zajmującymi się planowaniem i finansowaniem polityk metropolitalnych.
 6. Sporządzanie raportów, opinii, analiz.
 7. Formułowanie celów i koordynowanie pracy forów tematycznych.
 8. Przygotowanie merytoryczne szkoleń, konferencji i spotkań oraz prowadzenie wystąpień publicznych.
 9. Współpraca przy redagowaniu zapytań ofertowych w zakresie powierzonych zadań.

IV. Co możemy zaoferować? (WARUNKI PRACY I PŁACY)
– wymiar czasu pracy: 1 etat;
– możliwość pracy z domu 4 dni w miesiącu;
– wynagrodzenie zasadnicze z przedziału: 3100 – 4900 zł brutto miesięcznie dla stanowiska specjalista lub 3500 – 5400 zł brutto miesięcznie dla stanowiska główny specjalista  (zależne od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji);
– praca biurowa z obsługą komputera i urządzeń biurowych w siedzibie Stowarzyszenia. 
Budynek wyposażony w podjazdy i windy dla osób niepełnosprawnych. Na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych. 
– planowane zatrudnienie: od dnia 1 września 2019 r. (zastrzega się możliwość wcześniejszego nawiązania stosunku pracy), na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony.

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA.
W Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VI.  Jakie dokumenty powinieneś do nas złożyć (WYMAGANE DOKUMENTY):

 1. CV;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat:
  a) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
  b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
 4. kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej;
 7. własnoręcznie podpisana klauzula RODO.

VII. Zasady naboru
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

– osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska przy ul. Reymonta 20 ( III piętro) w godz. 7.30-15.30, lub

– przesłać pocztą na adres korespondencyjny Stowarzyszenia Metropolia Krakowska: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko SPECJALISTA/GŁÓWNY SPECJALISTA w Zespole ds. planowania i finansowania polityki rozwoju” 

– drogą elektroniczną na adres: biuro@metropoliakrakowska.pl 

w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) do godz. 15:30 /decyduje data wpływu/.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Złożonych dokumentów Stowarzyszenie Metropolia Krakowska nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

VIII. Termin rozmów kwalifikacyjnych
Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 22-23 sierpnia 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie przy ul. Reymonta 20.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu 20 sierpnia 2019 r.

Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział w rozmowach kwalifikacyjnych, telefonicznie lub drogą elektroniczną w terminie do dnia 28 sierpnia 2019 r.

Informacja o nazwisku kandydata wyłonionego na stanowisko specjalista / główny specjalista zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w BIP najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2019 r.

Osoba do kontaktu: Julita Ewert-Stawowy, telefon: 12 34 18 573.