Zatwierdzenie listy ocenionych projektów i wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-009/19

10.10.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuję, że w dniu 8 października 2019 r. uchwałą nr 1810/19 Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-009/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT, Typ projektu: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, Typ projektu B. rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami, Typ projektu: C. rozwój u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w pismach do Wnioskodawców wskazanych na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-009/19

Pliki do pobrania: