Zatwierdzenie listy ocenionych projektów i wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18

10.10.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuję, że w dniu 8 października 2019 r. uchwałą nr 1812/19 Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT, Typ projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz Typ projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w pismach do Wnioskodawców wskazanych na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18

Pliki do pobrania: