XXVII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

18.12.2019

W dniach 11-12 grudnia 2019 r. w Tarnowie odbyło się XXVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Obrady prowadził Przewodniczący Komitetu, Pan Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Głównym przedmiotem posiedzenia było omówienie i zatwierdzenie kolejnych modyfikacji kryteriów wyboru projektów dla następujących działań/poddziałań:

  • Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki 
  • Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw dla Typu projektu B. projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem 
  • Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje 
  • Działania 8.1 Aktywizacja Zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy (2020) 
  • Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna dla Typu projektu B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa

Tematem posiedzenia było także  przyjęcie harmonogramu prac Komitetu w 2020 roku oraz informacja o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych na rok 2020, a także prezentacja raportów z następujących badań ewaluacyjnych:

1) Raport końcowy z badania pn. Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020;

2) Raporty końcowe z badania pn. Ewaluacja wpływu interwencji w ramach 8 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na zatrudnienie na małopolskim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności dotacji na zakładanie działalności gospodarczej oraz przeprowadzenie pomiaru wskaźnika rezultatu długoterminowego dla Osi 8, 9 i 10.

  • raport dla komponentu I tj. badanie dotyczące Pomiaru długoterminowego wskaźnika rezultatu: Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu we wszystkich osiach obejmujących interwencję EFS w Programie (tj. osiach: 8, 9, 10)
  • raport dla komponentu II tj. badanie dotyczące Oceny wpływu interwencji podejmowanych w ramach 8 osi priorytetowej RPO WM na wsparcie na zatrudnienie na małopolskim rynku pracy 
  • raport dla komponentu III tj. Analiza skuteczności i efektywności dotacji na założenie działalności gospodarczej udzielonych w ramach 8 osi priorytetowej RPO WM

Powyższe kryteria wyboru projektów oraz harmonogram prac Komitetu w 2020 zostały zatwierdzone przez członków Komitetu poprzez podjęcie stosownych Uchwał.

Jednym z punktów pierwszego dnia obrad był przegląd inwestycji, które w Tarnowie zostały już zrealizowane lub są realizowane z Funduszy Europejskich. Członkowie Komitetu poruszali się po ulicach Tarnowa autobusem zakupionym ze środków unijnych, z przystankami między innymi: w Strefie Aktywności Gospodarczej „Piaskówka” (środki RPO), nowobudowanej Sali Koncertowej (środki POIŚ), prezentacja węzła zakupowego MPEC (środki POIŚ), na terenie projektu „Kantoria” Centrum Wypoczynku i Rekreacji (środki RPO), w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Słoneczne Wzgórze (środki RPO).

Źródło: https://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/xxvii-posiedzenie-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020

https://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2015/06/FEPR-malopolska-C.jpg