Poszerzenie listy dofinansowanych projektów w ramach konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18 oraz zmiana punktacji w jednym z projektów

20.12.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2351/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.
zmienił Uchwałę Nr 1812/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT, Typ projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz Typ projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Zmiana polega na poszerzeniu listy rankingowej o 4 dodatkowe projekty z listy rezerwowej. Łącznie rekomenduje się 10 projektów ocenionych pozytywnie, o łącznej kwocie dofinansowania 32 451 115,78 zł, zgodnie z listą podstawową, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

W związku z procedurą odwoławczą zmianie uległa również Lista ocenionych projektów stanowiąca Załącznik nr 1 w zakresie liczby punktów w jednym projekcie. Projekt otrzymał większą liczbę punktów, nie zmieniła się jednak jego pozycja na liście rankingowej.

Pliki do pobrania: