Zapytanie ofertowe – wybór Wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu księgi znaku (identyfikacji wizualnej marki gospodarczej) wraz ze znakiem (logo) i hasłem przewodnim dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolii Krakowskiej)

10.12.2019

SMK.90.1_14/1/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w trybie rozeznania rynku poszukuje wykonawcy usługi polegającej na opracowanie księgi znaku (identyfikacji wizualnej marki gospodarczej) wraz ze znakiem (logo) i hasłem przewodnim dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolii Krakowskiej)*.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska realizuje projekt partnerski pn. Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski. Niniejsze zamówienie jest jednym z zadań projektu tj. zad. 2.2. Opracowanie księgi znaku (księgi tożsamości) dla KrOF.
Głównym celem projektu jest wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą Małopolski, w szczególności Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolii Krakowskiej) wśród potencjalnych inwestorów zagranicznych i polskich.
Kluczowe założenia projektu opisane zostały na stronie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w zakładce KMA4business pod adresem: https://metropoliakrakowska.pl/sektory/kma4business.

I. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
NIP 6762477784
KRS 0000514292

Dane kontaktowe: tel.: 12 341 85 12, e-mail: biuro@metropoliakrakowska.pl
Godziny urzędowania: pn. – pt.: 7:30-15:30
Strona internetowa Zamawiającego:
https://metropoliakrakowska.pl/ oraz https://bip.malopolska.pl/metropoliakrakowska

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień:
  • 79822500-7 – usługi projektów graficznych
 2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie księgi znaku (identyfikacji wizualnej marki gospodarczej) wraz ze znakiem (logo) i hasłem przewodnim dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolii Krakowskiej) (dalej też : przedmiot zamówienia)
  a) Opracowana księga wraz ze znakiem muszą być spójne z celem projektu pn. Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business), wskazanym we wstępie i umożliwiać jego identyfikację.
  b) Pożądane skojarzenia: obszar funkcjonalny, obszar metropolitalny, Kraków, Metropolia Krakowska, Małopolska, biznes, inwestowanie, rozwój gospodarczy, sektor MŚP (mikro, małych, średnich przedsiębiorstw).
 3. Cel zamówienia: opracowanie spójnej i kompleksowej identyfikacji wizualnej dla projektu Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business). Przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany przy budowaniu strategii promocji gospodarczej regionu, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolii Krakowskiej), będzie podstawą do stworzenia szczegółowego programu promocji gospodarczej Metropolii Krakowskiej, spójnego przekazu na zewnątrz oraz wypracowania rozpoznawalnej marki gospodarczej. W konsekwencji budowany przekaz promocyjny będzie stanowił źródło informacji dla instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców zlokalizowanych na tym terenie oraz eksporterów, którzy są zainteresowani promocją swoich produktów/usług na rynku krajowym i zagranicznym oraz dla inwestorów chcących na tym obszarze zainwestować.
 4. Księga Znaku (identyfikacji wizualnej marki gospodarczej) dla Metropolii Krakowskiej musi zawierać minimum:
  4.1. Elementy bazowe znaku graficznego, w tym minimum:
  a) opis budowy i kolorystyki znaku w wariancie sygnetu oraz logotypu (wersja pełnokolorowa, mono- i achromatyczna), specyfikacja kolorów w 3 systemach standaryzacji CMYK, Pantone oraz w systemie RGB dla potrzeb publikacji internetowej,
  b) opis pola podstawowego znaku, pola chronionego znaku, dopuszczalnego skalowania, tła, typografii,
  c) warianty specjalne znaku: reprodukcje na małych powierzchniach, druk jednokolorowy, reprodukcje na ciemnym tle,
  d) ochrona znaku (wersje niedozwolone znaku).
  4.2. Pełny system identyfikacji wizualnej, wykonany na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego informacji teleadresowych, zawierający wersję polską i angielską:
  a) projekt papieru firmowego w formacie A4,
  b) stopkę do wiadomości e-mailowych,
  c) projekt wizytówek,
  d) projekt zaproszenia na wydarzenia organizowane w ramach Metropolii Krakowskiej, towarzyszące obecności na targach, misjach, itp., w dwóch formatach – pionowym i poziomym wraz z zaproszeniem w formacie html do wysyłania pocztą elektroniczną,
  e) projekt teczki na dokumenty w formacie A4,
  f) projekt torby na materiały promocyjne,
  g) projekt prezentacji multimedialnej,
  h) projekt elementów ekspozycji: ścianki prezentacyjnej, rozkładanej, tablice roll-up,
  i) projekt zastosowania znaku graficznego (logo) na gadżetach reklamowych np. smycze, długopisy, kubki, płyty CD, itp. w tym opis zastosowania logo na małych powierzchniach,
  j) opis zastosowania znaku graficznego przy jego grawerowaniu, wytłaczaniu, itp.,
  k) projekt układu (w tym wykorzystania znaku graficznego) i kolorystyki strony internetowej — platformy Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business):
   strony głównej,
   podstrony artykułu (wraz z wariantami pozwalającymi na zamieszczanie różnych treści multimedialnych, takich jak filmy, zdjęcia, itd.),
   listy artykułów.
  l) projekt belki podpisowej oraz projekt intro i outro do wykorzystania w materiałach filmowych,
  m) opis wykorzystania logo w innych technologiach druku i technikach multimedialnych.
 5. Grupa docelowa :
  5.1. bezpośrednia: przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, inwestorzy krajowi i zagraniczni;
  5.2. pośrednia: jednostki samorządu terytorialnego, środowiska gospodarcze i opiniotwórcze.
 6. Wykonawca zobowiązuje się:
  6.1. zaprojektować od 3 do 6 potencjalnych wariantów znaku graficznego (logo) wraz z hasłem przewodnim, każde w wersji polskiej i angielskiej,
  6.2. sporządzić i przeprowadzić dla Zamawiającego prezentację zawierającą zaproponowane warianty logo oraz przedstawić Zamawiającemu do wyboru przed przystąpieniem do opracowywania księgi znaku i skonsultować warianty z Zamawiającym,
  6.3. w razie potrzeby wprowadzić poprawki do wybranych przez Zamawiającego projektów logo, hasła przewodniego w takiej liczbie i zakresie, które umożliwią Zamawiającemu dokonanie ostatecznej akceptacji wariantu znaku i hasła.
 7. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
  7.1 ścisłej współpracy z Zamawiającym i wskazanymi przez niego podmiotami,
  w tym kontaktów osobistych, telefonicznych oraz e-mailowych w celu właściwej realizacji zadań;
  7.2 realizacji poszczególnych zadań wchodzących w zakres zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz ustaleniami podjętymi wspólnie z Zamawiającym w trakcie przygotowań do realizacji zamówienia;
  7.3 działania z dochowaniem należytej staranności i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym;
  7.4 Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia z uwzględnieniem opinii i sugestii przedstawicieli Zamawiającego oraz współpracować z przedstawicielami Zamawiającego, dopasowując się do terminów i sposobów komunikacji im dogodnych.
 8. Wykonawca będzie zobowiązany do zapoznania się z „Podręcznikiem wnioskodawcy
  i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020” oraz zasadami promocji
  i oznakowania projektów, a także do ich stosowania. Materiały dostępne są na stronach: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/ oraz https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-do-31-grudnia-2017-r/.Materiały informacyjne i promocyjne muszą zawierać elementy graficzne obowiązujące dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, co oznacza uwzględnienie odpowiednich znaków graficznych.
 9. Realizacja poszczególnych zadań wchodzących w zakres zamówienia musi być zgodna
  z wytycznymi dotyczącymi ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie WCAG 2.0.
 10. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu materiały za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres lub adres serwera ftp, a w przypadku niemożliwości przekazania materiałów w ww. formie – na nośniku elektronicznym np. CD/ DVD.
 11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do odbycia dwóch min. 1,5-godzinnych spotkań roboczych w siedzibie Zamawiającego, poświęconych przedstawieniu postępu prac nad przedmiotem zamówienia, pierwsze w terminie do 31.01.2020 r., drugie w terminie do 15.03.2020 r. Jedno z tych spotkań może dotyczyć prezentacji stanu zaawansowania realizacji umowy przed przedstawicielami gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska.
 12. Na 3 tygodnie przed terminem realizacji umowy tj. do 2 marca 2020 r. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wersji wstępnej przedmiotu zamówienia, do której Zamawiający ma prawo wnieść uwagi w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić te uwagi w ostatecznej wersji przedmiotu zamówienia, chyba że szczegółowo uzasadni niemożliwość spełnienia tego obowiązku ze względu na wykonalność techniczną, treść przepisów powszechnie obowiązujących lub inne okoliczności.
 13. Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do przedmiotu zamówienia w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od otrzymania poprawionego przedmiotu zamówienia dokonuje jego ostatecznego odbioru.
 14. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego 2 szt. nośników elektronicznych np. płyt CD/DVD z powieloną wersją Księgi Znaku oraz 2 szt. wersji papierowych. Rozliczenie nastąpi po zakończeniu zadania, które zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.
  Z chwilą dostarczenia przedmiotu zamówienia, Wykonawca przenosi w całości na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu zamówienia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Wraz z prawami majątkowymi Wykonawca przenosi na Zamawiającego również prawo do wyłącznego wykonywania autorskich praw zależnych. Zamawiający nabywa również własność nośników, na których zapisany będzie przedmiot zamówienia. Szczegółowe ustalenie w tym zakresie zostaną określone w umowie.

III. KRYTERIA OCENY OFERTY, INFORMACJE O WAGACH PUNKTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie kryterium Cena brutto – 100 %
C = (Cn/Co) x 100 x 100%
C – przyznane punkty w kryterium cena,
Cn – najniższa cena oferowana (brutto) spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Co – cena oferty ocenianej (brutto).

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (uzyska największą sumę punktów obliczanych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT ORAZ INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY

 1. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy sporządzić w języku polskim, następie wydrukowaną, podpisaną przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, i zeskanowaną przesłać do dnia 17 grudnia 2019 r. (wtorek) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@metropoliakrakowska.pl.
 2. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty.
 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Oferent przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę.
 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
 7. Oferty częściowe zostaną odrzucone.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 9. Oferty wariantowe zostaną odrzucone.
 10. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uzna się za odrzuconą.
 11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów z tytułu udziału w niniejszym postępowaniu.
 12. Odrzucona zostanie ponadto oferta, która:
  • nie będzie zawierała ceny.
  • nie będzie zawierała wymaganych oświadczeń oraz wykazów.
  • zostanie złożona przez osobę niespełniającą warunków udziału w postępowaniu.
  • zostanie złożona przez osobę nieupoważnioną lub nienależycie umocowaną.

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 1. Wykonawca jest zobowiązany do podania za przedmiot zamówienia, ceny brutto za wykonanie usługi wyrażonej cyfrą i słownie – kwotę jednostkową. Oprócz tego należy podać obowiązującą stawkę podatku VAT zgodną z ustawą 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2017 r. nr 1221 z późn. zm.).
 2. Kalkulacja ceny oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zaproszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami i umową realizacji przedmiotu zamówienia.
 3. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
 4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

VI. WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY

 1. Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 3. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym, nie później niż dnia 10 stycznia 2020 r.
 4. Wykonawca dochowa najwyższej staranności w celu ukończenia prac w terminie, w zgodzie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, o którym mowa we wstępie do niniejszego ogłoszenia.
 5. W przypadku, gdy Wykonawca wyznaczy do realizacji zamówienia więcej niż jedną osobę, wszystkie te osoby będą zobowiązane do uczestniczenia w jego realizacji. Osoba/osoby wskazana/wskazane przez Wykonawcę będzie/będą wpisana/wpisane do umowy. Osoba/osoby ta/te będzie/będą musiała/musiały wykonywać przewidziane dla niej czynności osobiście. Nie dopuszcza się możliwości zmiany tej/tych osoby/osób, za wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpią uzasadnione przeszkody (nie do usunięcia), aby osoba/osoby wskazana/wskazane do realizacji zamówienia mogła/mogły pełnić obowiązki osobiście – w przypadku wystąpienia przeszkód w ich wykonywaniu Wykonawca niezwłocznie zapewni na swój koszt zastępstwo przez osobę spełniającą co najmniej warunki kwalifikacji i doświadczenia jak wskazane odpowiednio w rozdziale VIII pkt 3. Ustanowienie zastępcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
 6. Jeżeli Wykonawca będzie posługiwał się podwykonawcami lub osobami trzecimi, a także pracownikami, będą one działać każdorazowo w imieniu Wykonawcy.
 7. Wynagrodzenie będzie wypłacane w następujący sposób:
  a) wynagrodzenie za przygotowanie przedmiotu zamówienia tj. jest opracowanie księgi znaku (identyfikacji wizualnej marki gospodarczej) wraz ze znakiem (logo) i hasłem przewodnim dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolii Krakowskiej) oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych zostanie wypłacone Wykonawcy z dołu, po przekazaniu Zamawiającemu dokumentu oraz realizacji pozostałych działań w ramach opisu przedmiotu zamówienia, na podstawie ostatecznego protokołu odbioru bez usterek, podpisanego przez Zamawiającego, potwierdzającego realizację całości działań wskazanych w rozdziale II,
  b) Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu ostateczną wersję przedmiotu zamówienia, uwzględniającą poprawki względem ewentualnych uwag w terminie do 23 marca 2020 r. Przekazanie opracowania – nastąpi w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@metropoliakrakowska.pl, z tym, że w terminie do dnia 2 marca 2020 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję roboczą dokumentu, a Zamawiający w terminie do 16 marca 2020 r. przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi,
  c) podstawą wystawienia rachunku przez Wykonawcę będzie zaakceptowany przez Dyrektora Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska (lub osobę zastępującą), protokół odbioru księgi znaku,
  d) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku w terminie do 7 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego poprawności protokołu odbioru przedmiotu zamówienia realizacji pozostałych działań wskazanych w rozdziale II,
  e) zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na rachunku,
  f) termin płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego rachunku do siedziby Zamawiającego. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego,
  g) wynagrodzenie za opracowanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy, co oznacza, iż Wykonawca nie może żądać podwyższenia wysokości wynagrodzenia, chociażby w chwili zawarcia umowy nie dało się przewidzieć rozmiarów lub kosztów prac, nie podlega waloryzacji, a nadto uwzględnia wszelkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy, w tym zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt transportu w celu dotarcia do miejsca świadczenia usług lub do siedziby Zamawiającego, w tym ewentualne opłaty dodatkowe.
 8. Za niewykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w rozdziale VI pkt 7 b zastrzeżona zostanie kara umowna w wysokości 2% za każdy dzień opóźnienia, nie dalej jak do 31 marca 2020 r.
 9. Za nieopracowanie przedmiotu zamówienia w terminie do 31 marca 2020 r. lub złożenie prac niezgodnych z umową w istotnym zakresie, zastrzega się dodatkową karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia zaproponowanego przez wykonawcę w ofercie.
 10. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych.
 11. Z chwilą przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, w ramach otrzymanego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości przedmiotu zamówienia w zakresie korzystania i rozporządzania nimi we wszystkich krajach i bez ograniczeń czasowych oraz bez ograniczeń co do celu takiego korzystania lub rozporządzania. Wraz z prawami majątkowymi Wykonawca przenosi na Zamawiającego również prawo do wyłącznego wykonywania autorskich praw zależnych oraz udziela nieodwołalnego pełnomocnictwa dla pierwszego udostępnienia utworów. Zamawiający nabywa również własność nośników, na których zapisany będzie przedmiot zamówienia.
 12. W sprawach nieuregulowanych będą stosowane przepisy Kodeksu cywilnego.
 13. Ustalenie ostatecznej treści umowy nastąpi niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, przy czym zapisy o których mowa w pkt 3-11 nie będą podlegały ograniczeniom.

VII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

 1. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
  i spełniają warunki postawione przez Zamawiającego.
 2. W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
 3. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 4. Osoby powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym podlegają wykluczeniu.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci (osoby fizyczne, prawne a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie oświadczenie oferenta.
 2. Posiadają kwalifikacje i doświadczenie wymagane do prawidłowego wykonania zamówienia tj.: posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie objętym zapytaniem – np. autorstwo lub współautorstwo minimum 2 opracowań księgi znaku wraz ze znakiem (logo)** w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, przy czym wartość każdej usługi nie może być mniejsza niż 30 000 zł brutto. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie oświadczenie oferenta wraz z przedstawianiem wykazu usług.
 3. Dysponują co najmniej 1 osobą będącą autorem co najmniej 3 znaków graficznych (logo) wykonanych na zlecenie firm lub instytucji, która będzie brała udział w realizacji przedmiotowego zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie oświadczenie
  Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły „spełnia / nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte oferenta wraz z przedstawianiem wykazu usług.
  IX. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
 4. Formularz oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
 5. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania.
 6. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania.
 7. Wykaz usług potwierdzających posiadanie doświadczenie w zakresie objętym zapytaniem – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania.
 8. Wykaz osób, którymi Wykonawca posłuży się do realizacji zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zapytania.
 9. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie RODO – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zapytania.

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Metropolia Krakowska z siedzibą w Krakowie przy ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, e-mail: biuro@metropoliakrakowska.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (wybór wykonawcy zamówienia).
 3. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  • czasu obowiązywania umowy;
  • przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas;
  • okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
 5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 7. Posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. Nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XI. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Stowarzyszenia z tytułu złożenia swojej oferty cenowej. Stowarzyszenie nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia oferty.
 2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu, ani zapytaniem o cenę rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyny.
 4. Zamawiający nie przewiduje zmian umowy.
 5. Osobą odpowiedzialną za zapytanie po stronie Zamawiającego w zakresie merytorycznym jest : jest p. Mieczysław Bętkowski, w zakresie formalnym : p. Paulina Wiercioch-Lipińska. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować na adres: biuro@metropoliakrakowska.pl.
 6. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

XI. OCENA OFERT
Ocena ofert rozpocznie się o godz. 9:00 w dniu 18 grudnia 2019 r.

XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany do dnia 20 grudnia 2019 r.

*Krakowski Obszar Funkcjonalny (dalej: Metropolia Krakowska) został zidentyfikowany w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego jako delimitacja interwencji w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach zintegrowanego podejścia terytorialnego – obejmuje obszar 15 gmin o intensywnych powiązaniach funkcjonalnych: gminę miejską Kraków i otaczające ją 14 gmin: Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś́, Zabierzów, Zielonki.

**Księga znaku w przedmiotowym zapytaniu rozumiana jest jako księga identyfikacji wizualnej – dokument zawierający dokładny opis budowy logo, spis zasad i wytycznych dotyczących stosowania logo (maksymalne ustandaryzowanie), współwystępowania logo z innymi znakami oraz przykłady wizualne użycia znaku