Zatwierdzenie listy ocenionych projektów i wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19

05.12.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuję, że w dniu 5 grudnia 2019 r. Uchwałą nr 2236/19 Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typy  projektu: A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych, C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej.

Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w pismach do Wnioskodawców wskazanych na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19.

Pliki do pobrania: