Zmiana Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19

24.01.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 81/20 z dnia 23 stycznia 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych oraz Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej.

Zmiana dotyczy zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie z 8 720 953,77 PLN na 41 395 552,92 PLN.

Zmiana kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie pozwoli na dofinansowanie wszystkich poprawnych wniosków złożonych w konkursie w ramach ww. Poddziałania.

Powyższa zmiana w Regulaminie konkursu nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców, o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).

Pliki do pobrania: