Zmiana Regulaminu konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18

24.01.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 83/20 z dnia 23 stycznia 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT, Typ projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz Typ projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Zmiana dotyczy zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie z 33 420 037,43 PLN na 36 254 452,27 PLN.

Zmiana kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie pozwoli na dofinansowanie wszystkich poprawnych wniosków złożonych w konkursie w ramach ww. Poddziałania.

Powyższa zmiana w Regulaminie konkursu nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców, o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).

Pliki do pobrania: