Poszerzenie listy dofinansowanych projektów w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/1

05.02.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 119/20 z dnia 4 lutego 2020 r. zmienił Uchwałę Nr 2236/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi Społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych oraz Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej.

Zmiana polega na poszerzeniu listy rankingowej o dodatkowe 13 projektów z listy rezerwowej. Łącznie rekomenduje się do dofinansowania 14 projektów – wszystkie pozytywnie ocenione, o łącznej kwocie dofinansowania 40 799 317,64 zł, zgodnie z listą podstawową, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 119/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lutego 2020 r.