Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.1

28.02.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 285/20 z dnia 27 lutego 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT, Typ projektu: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, Typ projektu B. rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami, Typ projektu: C. rozwój u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Zmiana dotyczy zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie z 18 913 338,18 PLN na 21 014 820,20 PLN.

Zmiana kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie z 18 913 338,18 PLN na 21 014 820,20 PLN pozwoli na dofinansowanie 1 projektu na kwotę dofinansowania 2 241 580,78 PLN, który w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu uzyskał liczbę punktów umożliwiającą mu znalezienie się na Liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania.

Powyższa zmiana w Regulaminie konkursu nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców,
o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).

Pliki do pobrania: