Poszerzenie listy dofinansowanych projektów w ramach konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-009/19

12.03.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuję, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 375/20 z dnia 10 marca 2020 r. zmienił Uchwałę Nr 1810/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-009/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT, Typ projektu: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, Typ projektu B. rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami, Typ projektu: C. rozwój u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Zmiana polega na poszerzeniu listy rankingowej o 1 dodatkowy projekt z listy rezerwowej na kwotę dofinansowania 2 241 580,78 PLN, który w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu uzyskał liczbę punktów umożliwiającą mu znalezienie się na Liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania.

Łącznie rekomenduje się 14 projektów ocenionych pozytywnie, o łącznej kwocie dofinansowania 20 900 654,75 zł.

W związku z procedurą odwoławczą zmianie uległa również Lista rezerwowa w zakresie liczby punktów w kilku projektach. Projekty te zostały umieszczone na wyższej pozycji Listy rezerwowej, stosownie do przyznanej punktacji.

Pliki do pobrania: