NABÓR nr 1/4/2020 NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. REALIZACJI POLITYK METROPOLITALNYCH BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

30.04.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA w Zespole ds. realizacji polityk metropolitalnych Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – 1 etat

I. Czym musisz dysponować by do nas dołączyć (KRYTERIA FORMALNE)?

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe
 3. co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 4. nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie
  z pełni praw publicznych;
 5. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
  Uwaga: Jeśli nie spełniasz wszystkich powyższych wymogów formalnych nie zostaniesz dopuszczony do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

II. Czego oczekujemy (KWESTIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCENY)?

1. Niezbędne:

a. co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu pełnej księgowości
b. ukończone studia wyższe ekonomiczne
c. znajomość ustawy o rachunkowości i finansach publicznych oraz ustaw: o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
d. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego oraz programów księgowych
e. otwartość na współpracę i łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych

2. Co będzie dodatkowym atutem (fakultatywne):

 • wykształcenie wyższe z dziedziny rachunkowości, finansów, podatków
 • znajomość programu Symfonia Finanse i Księgowość
 • doświadczenie zawodowe w pracy przy rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym przy rozliczaniu różnic kursowych
 • doświadczenie zawodowe w obszarze finansów w jednostkach sektora finansów publicznych
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy oraz analitycznego myślenia;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • znajomość regulacji dotyczacych funkcjonowania stowarzyszeń.
 • znajomość tematyki dotyczącej spraw kadrowo-płacowych

Uwaga: Po analizie przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, jedynie wybranych osób.

III. Czym będziesz się zajmować (RAMOWY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ)?

 1. dekretowanie i wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego dokumentów finansowych oraz wyciągów bankowych
 2. rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 3. wyliczanie i księgowanie wycen walutowych oraz amortyzacji
 4. współpraca przy rozliczaniu projektów unijnych oraz dotacji i dofinansowań zewnętrznych
 5. realizacja zadań związanych z prawidłowym zarządzaniem środkami finansowymi, przeznaczonymi na realizację Projektu współfinansowanego ze środków Instrumentu ELENA, w ramach Programu Horyzont 2020
 6. sporządzanie analiz i zestawień księgowych
 7. przygotowywanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej
 8. uzgadnianie i kontrola rozliczeń kont księgowych
 9. czynny udział przy sporządzaniu sprawozdań finansowych
 10. współpraca z koordynatorami projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 11. wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego i Dyrektora Biura

IV. Co możemy zaoferować? (WARUNKI PRACY I PŁACY)

 • – wymiar czasu pracy: 1 etat;
 • – możliwość pracy z domu 4 dni w miesiącu;
 • – wynagrodzenie zasadnicze z przedziału: 4 000 – 5 000 zł brutto miesięcznie dla stanowiska specjalista lub 5 000 – 7 500 zł brutto miesięcznie dla stanowiska główny specjalista (zależne od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji);
 • – dodatek stażowy (zależny od stażu pracy. Od stażu 5 lat 5% + 1 % za każdy dodatkowy rok pracy maksymalnie 20%);
 • praca biurowa z obsługą komputera i urządzeń biurowych w siedzibie Stowarzyszenia. Budynek wyposażony w podjazdy i windy dla osób niepełnosprawnych. Na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych;
 • planowane zatrudnienie: od dnia 1 czerwca 2020 r. (zastrzega się możliwość wcześniejszego nawiązania stosunku pracy), pierwsza umowa zostanie zawarta na 3 miesięczny okres próbny, z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony.

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA.


W Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VI. Jakie dokumenty powinieneś do nas złożyć (WYMAGANE DOKUMENTY):

 1. CV;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat:
  a) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
 4. kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej;
 7. własnoręcznie podpisana klauzula RODO.

VII. Zasady naboru

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@metropoliakrakowska.pl w terminie do dnia 12 maja 2020 /decyduje data i godzina wpływu/. W tytule wiadomości należy wpisać nr naboru na który jest składana aplikacja.


Kandydat zobowiązany jest do przedstawienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej oryginałów dokumentacji aplikacyjnej ( CV; kwestionariusz osobowy, oświadczenia).


Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie może wezwać do uzupełnienia złożonych dokumentów. Złożonych dokumentów Stowarzyszenie Metropolia Krakowska nie zwraca. Oferty kandydatów, z wyłączeniem kandydata wyłonionego do zatrudnienia zostaną zniszczone. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

VIII. Termin rozmów kwalifikacyjnych

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 21-22 maja 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie przy ul. Reymonta 20 lub za pomocą narzędzi internetowych.


Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu 18 maja 2020 r.


Informacja o wyniku naboru ostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w BIP. Planowany termin zamieszczenia informacji to 29 maja 2020 r.


W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Panią Katarzyną Babulską tel. 12 341 85 74