Zmiany zapisów w Regulaminach konkursów z Poddziałań: 10.1.1 (Wychowanie przedszkolne – ZIT), 10.1.2 (Wychowanie przedszkolne- SPR), 10.2.1 (Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT), 10.2.2 (Kształcenie zawodowe uczniów – SPR), 10.1.3 (Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne), 9.2.2 (Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT), 9.2.3 (Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR), 9.1.2 (Aktywna integracja – projekty konkursowe), 9.2.1 (Usługi społeczne i zdrowotne w regionie).

09.04.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 517/20 z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmienił Uchwały:

1) Uchwałę Nr 467/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT, Typ projektu A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, Typ projektu B. rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami oraz Typ projektu C. rozwój u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy z późn. zm.,

2) Uchwałę Nr 469/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, Typ projektu A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, Typ projektu B. rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami oraz Typ projektu C. rozwój u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,

3) Uchwałę Nr 2004/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 października 2018  roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, Typ projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz Typ projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych  z późn. zm.,

4) Uchwałę Nr 2003/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT,  Typ projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz Typ projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych z późn. zm.,

5) Uchwałę Nr 468/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, Typ projektu A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, Typ projektu B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli, Typ projektu C. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez pomoc stypendialną oraz Typ projektu D. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi (z wyłączeniem uczniów zdolnych), w tym w zakresie rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych z późn. zm.,

6) Uchwałę Nr 647/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych oraz Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej z późn. zm.,

7) Uchwałę Nr 648/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych oraz Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej z późn. zm.,

8) Uchwałę Nr 926/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A – kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia,

9) Uchwałę Nr 1345/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zmiany polegają  na korekcie zapisów w Regulaminach konkursów (Rozdział 4 ust.5) w celu umożliwienia Wnioskodawcom wydłużenie terminu przewidzianego na podpisanie umowy o dofinansowanie w uzasadnionych przypadkach wynikających np. z ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce lub z nieprzewidzianych sytuacji losowych.

Pliki do pobrania: