Ewaluacji efektów wdrażania instrumentów rozwoju terytorialnego w postaci Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach RPO WM na lata 2014-2020

21.05.2020

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w okresie od listopada 2019 r. do marca 2020 r. zostały przeprowadzone badania ewaluacyjne efektów wdrażania instrumentów rozwoju terytorialnego w postaci Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Głównym celem badania była kompleksowa ocena systemu realizacji instrumentu ZIT w Małopolsce w kontekście efektywności i skuteczności w realizacji przyjętych założeń wraz ze wskazaniem jego mocnych i słabych stron. W ramach powstałego raportu przedstawiono m.in. rekomendacje co do funkcjonowania instrumentu ZIT w Małopolsce w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 Zachęcamy do zapoznania się z Raportem.