NABÓR NR 1/7/2020 NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. REALIZACJI POLITYK METROPOLITALNYCH BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

10.07.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA
w Zespole ds. Realizacji Polityk Metropolitalnych
Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – 1 etat

I. Czym musisz dysponować by do nas dołączyć (KRYTERIA FORMALNE)?

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego;
 4. nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Uwaga: Jeśli nie spełniasz wszystkich powyższych wymogów formalnych nie zostaniesz dopuszczony do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

II. Czego oczekujemy (KWESTIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCENY)?

 1. Niezbędne:
  a. co najmniej rok doświadczenia zawodowego w pracy przy projektach współfinansowanych ze środków funduszy europejskich;
  b. znajomość regulacji UE w zakresie funduszy europejskich w okresie programowania na lata 2014-2020, w tym dot. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
  c. znajomość zasad realizacji, zapisów oraz zagadnień związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego, w tym w szczególności osi 3-5, 7, 9-10, 12;
  d. wiedza z zakresu tworzenia i monitorowania realizacji opracowań analitycznych / raportów / strategii;
  e. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
  f. otwartość na współpracę i łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych.
 2. Co będzie dodatkowym atutem (fakultatywne):

a. wykształcenie wyższe z dziedziny: ekonomii, finansów, zarządzania, stosunków międzynarodowych, funduszy europejskich lub inżynierii środowiska;
b. doświadczenie zawodowe w pracy przy rozliczaniu projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków funduszy europejskich;
c. umiejętność pracy w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014;
d. umiejętność prawidłowego redagowania tekstów;
e. umiejętność organizacji pracy własnej i samodzielnego rozwiązywania problemów;
f. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. średniozaawansowanym (B2 – upper-intermediate);
g. znajomość regulacji dot. funkcjonowania stowarzyszeń.
Uwaga: Po analizie przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, jedynie wybranych osób.

III. Czym będziesz się zajmować (RAMOWY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ)?

 1. Realizacja zadań związanych z pełnieniem przez Stowarzyszenie funkcji Instytucji Pośredniczącej IP ZIT poprzez:
  a) dokonywanie wstępnej weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Strategii ZIT KrOF, w szczególności w zakresie projektów dotyczących ochrony środowiska,
  b) doradztwo i pomoc merytoryczną wnioskodawcom i beneficjentom w zakresie przygotowania, wdrażania i realizacji projektów Strategii ZIT KrOF, w szczególności w zakresie projektów związanych z ochroną środowiska,
  c) prowadzenie monitoringu projektów pozakonkursowych na etapie ich przygotowania i realizacji,
  d) ocena projektów w ramach Komisji Oceny Projektów (KOP),
  e) monitorowanie zmian w przepisach regulujących proces aplikowania o środki i wdrażanie projektów w ramach RPO WM 2014-2020,
  f) współpracę w procesie aktualizacji Strategii ZIT;
 2. Współpraca z gminami tworzącymi Metropolię Krakowską w zakresie realizacji Planu likwidacji kotłów węglowych w Metropolii Krakowskiej do 2022 roku;
 3. Współpraca z gminami tworzącymi Metropolię Krakowską w zakresie realizacji polityk metropolitalnych, w szczególności dotyczących ochrony powietrza;
 4. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z jednostkami odpowiedzialnymi za realizację polityk metropolitalnych, w szczególności odpowiedzialnymi za ochronę środowiska w tym związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz obniżeniem poziomu niskiej emisji;
 5. Pozyskiwanie i udostępnianie informacji niezbędnych dla prawidłowej realizacji polityk metropolitalnych w szczególności związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz obniżeniem poziomu niskiej emisji;
 6. Realizowanie działań związanych z tworzeniem i aktualizacją baz danych w szczególności związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz obniżeniem poziomu niskiej emisji;
 7. Wspieranie procesu tworzenia polityk metropolitalnych, w tym przez analizę możliwości ich wdrożenia;
 8. Monitorowanie wdrażania oraz zmian w przepisach regulujących ochronę powietrza, w tym w szczególności „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” (POP WM);
 9. Udział w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez upoważnione instytucje;
 10. Sporządzanie raportów, opinii i analiz;
 11. Przygotowanie merytoryczne szkoleń, konferencji i spotkań, wraz z prowadzeniem prelekcji;
 12. Współpraca przy redagowaniu zapytań ofertowych w zakresie powierzonych zadań.

IV. Co możemy zaoferować? (WARUNKI PRACY I PŁACY)
– wymiar czasu pracy: 1 etat;
– możliwość pracy z domu 4 dni w miesiącu;
– wynagrodzenie zasadnicze z przedziału: 4 000 – 5 000 zł brutto miesięcznie (zależne od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji);
– dodatek stażowy (zależny od stażu pracy);
– praca biurowa z obsługą komputera i urządzeń biurowych w siedzibie Stowarzyszenia.
Budynek wyposażony w podjazdy i windy dla osób niepełnosprawnych. Na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych;
– planowane zatrudnienie: od dnia 1 września 2020 r. (zastrzega się możliwość wcześniejszego nawiązania stosunku pracy), pierwsza umowa zostanie zawarta na 3 miesięczny okres próbny, z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony.

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA.
W Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VI.  Jakie dokumenty powinieneś do nas złożyć (WYMAGANE DOKUMENTY):

 1. CV;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat:
  a) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
  b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
 4. kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej;
 7. własnoręcznie podpisana klauzula RODO.

VII. Zasady naboru
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@metropoliakrakowska.pl w terminie do dnia 28 lipca 2020 r. /decyduje data i godzina wpływu/. W tytule wiadomości należy wpisać nr naboru, na który jest składana aplikacja.

Kandydat zobowiązany jest do przedstawienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej oryginałów dokumentacji aplikacyjnej.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie może wezwać do uzupełnienia złożonych dokumentów.  Złożonych dokumentów Stowarzyszenie Metropolia Krakowska nie zwraca. Oferty kandydatów, z wyłączeniem kandydata wyłonionego do zatrudnienia zostaną zniszczone. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

VIII. Termin rozmów kwalifikacyjnych
Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 13-14 sierpnia 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie przy ul. Reymonta 20.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu 31 lipca 2020 r.

Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział w rozmowach kwalifikacyjnych, telefonicznie lub drogą elektroniczną w terminie do dnia 21 sierpnia 2020 r.

Informacja o nazwisku kandydata wyłonionego na stanowisko specjalista zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w BIP .

Osoba do kontaktu: Katarzyna Surma, telefon: 12 34 18 546.