NABÓR nr 1/11/2020 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. KSIĘGOWYCH I KADROWYCH BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

10.11.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA w Zespole ds. księgowych i kadrowych Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – 1 etat

I.  Czym musisz dysponować by do nas dołączyć (KRYTERIA FORMALNE)?

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe
 3. co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 4. nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Uwaga: Jeśli nie spełniasz wszystkich powyższych wymogów formalnych nie zostaniesz dopuszczony do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

II. Czego oczekujemy (KWESTIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCENY)?

 1. Niezbędne:
  • co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu pełnej księgowości
  • ukończone studia wyższe ekonomiczne lub pokrewne
  • znajomość ustawy o rachunkowości oraz ustaw: o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego oraz programów księgowych
  • otwartość na współpracę i łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych
 2. Co będzie dodatkowym atutem (fakultatywne):
 • wykształcenie wyższe z dziedziny rachunkowości, finansów, podatków
 • znajomość programu Symfonia Finanse i Księgowość
 • doświadczenie zawodowe w pracy przy rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym przy rozliczaniu różnic kursowych
 • doświadczenie zawodowe w obszarze finansów w jednostkach sektora finansów publicznych w tym znajomość ustawy o finansach publicznych
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy oraz analitycznego myślenia
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • znajomość regulacji dotyczących funkcjonowania stowarzyszeń
 • znajomość tematyki dotyczącej spraw kadrowo-płacowych, w tym naliczania wynagrodzeń

Uwaga: Po analizie przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, jedynie wybranych osób.

III. Czym będziesz się zajmować (RAMOWY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ)?

 1. realizacja zadań związanych z prawidłowym zarządzaniem środkami finansowymi, przeznaczonymi na realizację Projektu współfinansowanego ze środków Instrumentu ELENA, w ramach Programu Horyzont 2020
 2. weryfikacja i rozliczanie wydatków zgodnie z budżetem projektu, w tym różnic kursowych
 3. dekretowanie i wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego dokumentów finansowych oraz wyciągów bankowych
 4. rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 5. sporządzanie analiz i zestawień księgowych
 6. przygotowywanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej
 7. uzgadnianie i kontrola rozliczeń kont księgowych
 8. czynny udział przy sporządzaniu części finansowej sprawozdań
 9. aktualizacja wytycznych  związanych z realizacją projektów
 10. współpraca z koordynatorami projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 11. archiwizacja dokumentacji projektowej
 12. wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego i Dyrektora Biura

IV. Co możemy zaoferować? (WARUNKI PRACY I PŁACY)
– wymiar czasu pracy: 1 etat;
– możliwość pracy z domu 4 dni w miesiącu;
– wynagrodzenie zasadnicze z przedziału: 4 000 – 5 000 zł brutto miesięcznie dla stanowiska specjalista lub 5 000 –  7 500 zł brutto miesięcznie dla stanowiska główny specjalista  (zależne od stażu pracy oraz posiadanych kwalifikacji i umiejętności);
– dodatek stażowy (zależny od stażu pracy. Od stażu 5 lat 5% + 1 % za każdy dodatkowy rok pracy maksymalnie 20%);

– praca biurowa z obsługą komputera i urządzeń biurowych w siedzibie Stowarzyszenia. Budynek wyposażony w podjazdy i windy dla osób niepełnosprawnych. Na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych; 

– planowane zatrudnienie: od dnia 1 grudnia 2020 r., pierwsza umowa zostanie zawarta na 3 miesięczny okres próbny, z możliwością dalszego przedłużenia umowy.

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA.
W Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VI.  Jakie dokumenty powinieneś do nas złożyć (WYMAGANE DOKUMENTY):

 1. CV;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat:
  a) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
  b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
 4. kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej;
 7. własnoręcznie podpisana klauzula RODO.

VII. Zasady naboru
Wymagane dokumenty aplikacyjne wyszczególnione w punkcie VI należy składać drogą elektroniczną na adres:  rekrutacja@metropoliakrakowska.pl w terminie do dnia 22 listopada 2020 r. /decyduje data i godzina wpływu/. W tytule wiadomości należy wpisać nr naboru na który jest składana aplikacja ( 1/11/2020)

Kandydat zobowiązany jest do przedstawienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej oryginałów dokumentacji aplikacyjnej (CV; kwestionariusz osobowy, oświadczenia, dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie może wezwać do uzupełnienia złożonych dokumentów.  Złożonych dokumentów Stowarzyszenie Metropolia Krakowska nie zwraca. Oferty kandydatów, z wyłączeniem kandydata wyłonionego do zatrudnienia zostaną zniszczone. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

VIII. Termin rozmów kwalifikacyjnych
Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 24-25 listopada 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie przy ul. Reymonta 20 lub za pomocą narzędzi internetowych.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu 23 listopada 2020 r.

Informacja o wyniku naboru ostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w BIP. Planowany termin zamieszczenia informacji to 30 listopada 2020 r. 

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Panią Katarzyną Babulską tel. 12   341 85 74

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Pobierz

Klauzula informacyjna – dla kandydatów do pracy Pobierz

Oświadczenie Pobierz